Tags

Kulyate imdadiya.

ZUBAIR ALI ZAI KA DEOBANDIYO PER GHAIRULLAH SE MADAD KE ILZAAM KA JAWAAB:

AITRĀZ:
Firqa Ahl-e-Hadees ke Aalim Zubair Ali Zai Marhoom likhte hain:

Deobandiyo’n ke Peer aur Sayyadut Taa’ifah Ad-Deobandiya Hāji Imdādullah Sāhab apne ash’aar me Nabi (sallallāhu alaihi wa sallam) ko mukhātib kar ke farmaate hain:

Ya Rasool-e-Kibriya Faryād hai, Ya Muhammad-e-Mustafa faryād hai, (sallallāhu alaihi wa sallam)
Aap ki Imdād ho, Mera Ya Nabi Haal abtar hua Faryād hai. (sallallāhu alaihi wa sallam)

Sakht Mushkil me phansa hoon aaj kal,
Ae Mere Mushkil Kusha Faryād hai. [Kulliyāt-e-Imdādiyah, Safha: 90-91]

Ibārat apne Maf’hoom me wāzeh hai ke Hāji Sāhab Nabi-e-Kareem (sallallāhu alaihi wa sallam) ko “Mushkil Kusha” kehte aur samajhte hain aur Aap ki Wafāt ke ba’d Aap ko madad ke liye Pukār rahe hain. Hāji Sāhab ka Ye Aqeedah WA IYYĀKA NASTA’EEN “Aur Ae Allah Hum tujh hi se Madad maangte hain” (Surah Fātiha: 5) ke saraasar Khilaaf hai phir bhi Ashraf Ali Thānvi Sāhab Ye farmāte hain ke: Hazrat sāhab ke wahi Aqā’id hain Jo AHL-E-HAQ ke hain. (Imdādul Fatāwa, Jild: 5/ Safha: 270)

Phir likha: Bareilviyo’n per Mushrik ka fatwa lagāne wālo Kya kabhi apne Ghar ki bhi khabar li hai.?

Hāji Imdādullah Sāhab bhi Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) ko MUSHKIL KUSHA’ keh kar Madad ke liye pukārte hain aur AAL-E-BAREILI bhi isi Aqeedah per gāmazn hain. [Shumāra Al-Hadees, No. 23]

(Isi tarah ke ash’aar Baani Madrasah Darul Uloom Deoband Maulana Qāsim Nānotwi (rahimahullah) se bhi naqal kiye hain)

Zubair Ali Zai ne apni Doosri Kitāb me SHIRKIYA AQAA’ID ka Unwān qāyem kar ke is sha’er ko Naqal kiya hai. [Bid’ati ke peeche Namāz Ka Hukm]

(Maulāna Ashraf Ali Thaanvi (rahimahullah) ke ash’aar ko bhi us ne Shirkiya Aqaa’id me shāmil kiya hai)

AL-JAWĀB:
Janāb Zubair Ali Zai Sahab Marhoom Doosro ko Naseehat dene ke bajāye pehle Khud apne Ghar ki Khabar le lete..

Sābiq Ameer Jami’at Ahl-e-Hadees (Pakistan) Maulāna Dāwood Ghaznavi Marhoom ke Haalaat me likha hai ke…. “1953 ki Tehreek Khatm-e-Nabuwwat me Maulāna Ghaznavi per Jab Muqaddamah chala to Adālat me Justice Muneer ne Aap se sawāl kiya ke, Kya Aap YA SHAIKH ABDUL QĀDIR JEELĀNI SHAYY’AN LILLAH Kehne waale ko MUSHRIK qarār dete hain.?
Maulāna Ghaznavi ne farmāya: Is ka Inhisaar Kehne wāle ki NIYYAT per hai, har Us Shakhs ko Jo Ye Alfāz Zubān se Nikālta hai MUSHRIK qarār nahi diya Ja sakta. Abhi Aap ne Ye Alfāz apni Zubān se nikāle magar Aap ko Mushrik nahi kaha Jāyega. [Naqoosh Azmat-e-Rafta az Maulana Is’hāq Bhatti, Safha: 56, 58; Ghaznavi Khāndān az Abdur Rasheed Irāqi, Safha: 107]

Is se ma’loom hua ke Firqa Ahl-e-Hadees ke nazdeek NIDA’ ka Inhisār Kehne waale ke Aqeedah ki bunyād per hai.

DEOBANDIYO’N KA AQEEDAH:
Ulema’e Deoband ka Aqeedah Kya hai is ko Khud Zubair Ali Zai ne Haashya me naqal kiya hai, mulāhizah farmāyei’n…

Mufti Muhammad Haneef Khālid Deobandi Sāhab Makhlooq ke liye MUSHKIL KUSHA’ ka lafz Jāyez qarār dene ke liye likhte hain ke, “Allah Ta’ala Dunya me apne Bando’n ki mukhtalif ASBAAB ke zarye Madad karta hai. Kyonke Dunyā DARUL-ASBĀB hai. Yaha’n ASBĀB ko Ikhtiyār kiye baghair Aam taur per Koi Kaam nahi ho sakta. Ab Jis Sabab ke zarye Allah Ta’ala ne Madad ki hai Ya Koi Mushkil hal ki hai, ASL MADADGAAR AUR MUSHKIL HAL KARNE WĀLA ALLAH TA’ALA HAI MAGAR MEHAZ AALAH AUR WĀSTAH KE DARJEY ME US SABAB KO BHI MADADGAAR AUR MUSHKIL HAL KARNE WĀLA KEH DIYA JĀTA HAI. Jaisa ke Aaj kal ke Muhāwrey me bhi aisa Keh diya Jāta hai ke Fala’n Shakhs Hamāra bada Himāyati aur Madadgār hai, Fala’n Shakhs ne Hamāra Fala’n Mushkil mas’la hal karā diya hai, Yaha’n Ye kehne wāla Shakhs Yaqeeni taur per Asl aur Zaat ke eitebār se to Himāyati, Madadgār aur Mushkil hal karne wāla Allah Ta’ala ko hi samajhta hai MAGAR SIRF ASBĀB KE DARJEY ME US SHAKHS KO BHI HIMĀYATI, MADADGĀR AUR MUSHKIL HAL KARNE WĀLA KEH DETA HAI, Shari’an Is tarah kehna Koi Na-Jāyez Ya Shirk wa Kufr nahi hai balke Jāyez hai.”

Phir likha: “Bi-ainihi Yehi Aqeedah Bareilviyo’n ka hai.” [Bid’ati ke peeche Namāz Ka Hukm]

Zubair Ali Zai ke mutābiq Ma Tehat Asbāb madad maangna SHIRK hai.

Lekin Jab Munkireen-e-Hadees ne [Sahih Bukhāri] ki Hadees pesh ki ke….

Abu Hurayrah (raziallahu ta’ala anhu) se rivāyat hai ke Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) ne farmāya: “Allah Ta’ala Loot (alaihis salām) ki Maghfirat farmāye wo Ek Mazboot Rukn ki Panāh chāhte the.”

Is bunyād per Munkireen-e-Hadees ne Loot (alaihis salām) per SHIRK ki Tohmat lagāyi.

Qur’an-e-Kareem me hai ke Loot (alaihis salām) ne farmāya: “Kāsh mujh me Tumhaara Muqābla karne ki Quwwat hoti Ya Kisi Mazboot Sahāre ki Panāh le sakta.” [Surah Hood: 80]

To Janāb Zubair Ali Zai Sāhab Hazrat Loot (alaihis salām) ka difa’ Yu’n karte hain:
“………Ye Istemdād MA TEHAT UL ASBĀB hai. Sayyiduna Eisa (alaihis salām) ne farmāya tha ke: “Kaun Mera Madadgār hai Allah ki Raah me.?” [Surah Saff: 14]

MA TEHAT UL ASBĀB MADAD MAANGNA AUR EK DOOSRE KI MADAD KARNA SHIRK NAHI HOTA. SHIRK to Ye hai ke Allah Ta’ala ki SIFAAT-E-KHAASA me Kisi ko SHAREEK kiya Jāye Ya AMWAAT se MA FAUQUL ASBĀB MADAD maangi jāye. Lihāza Munkireen-e-Hadees ki taraf se Sayyiduna Loot (alaihis salām) per SHIRK KA ILZAAM BAATIL WA MARDOOD HAI. [Shumāra Al-Hadees, No. 24]

Is ko parhne ke ba’d Ye baat Waazeh ho jāti hai ke Zubair Ali Zai ne Ulema-e-Deoband ke khilaaf wahi Policy Ikhtiyār kar rakhi thi Jo Munkireen-e-Hadees ne Anbiya (alaihim assalaam) ke khilaaf Ikhtiyār kar rakhi hai.

Is se Ye baat bhi sābit ho gayi ke Jo Aqeedah Bareilviyo’n ka hai Bi-ainihi wahi Aqeedah Firqa Ahl-e-Hadees ka bhi hai kyonke Zubair Ali Zai Sāhab ne Ma Tehat Asbāb madad maangne ko Bareilvi Aqeedah qarār diya hai.

AMWAAT SE MADAD MAANGNA:
Firqa Ahl-e-Hadees ke Aalim Nawāb Siddeeq Hasan Khān Bhopali ke ek Sha’er per Gāliban Bareilviyo’n ne Aitrāz kiya hai:

Wahābiyo’n ke Sardār Nawāb Siddeeq Hasan Khān Bhopali to Amwaat (Jo mar chuke hain) se ISTIMDĀD ke Qāyel hain. Balke Khud apne Faut-shudah Buzrugo’n se ISTIMDĀD farmaate hain, Mulaahizah ho Aap ka Kalaam Hasb-e-Zail…
Ibn Qayyim madade, Qāzi Shaukāni madade.

To Jawāb me Firqa Ahl-e-Hadees ke Sheikhul Islām Maulāna Sanaullah Amritsari likhte hain: Nawāb Sāhab Marhoom ke mazkoorah Sha’er ka matlab Aap ki Aam Tasneefaat (Ya’ni Kitaabo’n) ki roushni me samajhna Chahye to ma’loom hoga ke is se maqsood HAQEEQATAN ISTEMDĀD nahi balke IZ’HĀR-E-MOHABBAT hai. [Risālah Ahl-e-Hadees Amritsar, Safha: 7; 3 June, 1938]

Is Jawāb se ma’loom hua ke IZ’HĀR-E-MOHABBAT ke liye Murdah Logo’n se MADAD maangna Firqa Ahl-e-Hadees ke nazdeek Jāyez hai.

Nawab Siddiq Hasan Khan ka sha’er:

“Ibn Qayyim madade (madad de) Qazi Shaukani madade (madad de).” [Nafhut Tayyib Min Zikrul Manzil, Safha: 47]

To Wakeel-e-Salfiyat Raees Nadwi is Sha’er ka Yu difa karte hain…

“Ash’aar me badi Nāzuk Khiyāli pesh karne ki Shu’ra ki Aadat hai, Yaha’n Nawāb Sāhab ki baat ka matlab Ye hai kr Ahl-e-Hadees ke saath Ahlur raa’i Fitnah Pardaazi me masroof hai, un ke muqāble ke liye humei’n Imām Shaukani jaise Haami-e-Sunnat ki KITAABO’N ki MADAD lene ki Zaroorat pesh hai………” [Majmua Maqaalaat per Salafi Tehqeeqi Jāyezah, Safha: 868]

Mazeid Ye bhi likha hai: “…….. Aur Sha’irāna Kalām se Log wāqif hain ke is ka Zāhiri ma’na Kuch aur Haqeeqi ma’na Kuch aur hota hai….” [Majmua Maqaalaat per Salafi Tehqeeqi Jāyezah, Safha: 905-906]

Dekhye ke Kis tarah Raees Nadwi ne Amwāt se Istemdād ko Asbāb-e-Dunya se badal dāla hai.

MAS’LA NIDĀ’E GHAIRULLAH KI HAQEEQAT:
Hāji Imdādullah Muhājir Makki (rahimahullah) MAS’LA NIDĀ’E GHAIRULLAH ka Unwaan qāyem kar ke likhte hain: “Is me Tehqeeq Ye hai ke is ke Maqāsid wa Aghrāz (aims and objectives) mukhtalif hote hain.
Kabhi mehaz Izhār-e-Shauq,
Kabhi Tahassur (sigh),
Kabhi Munādi ko sunāna,
Kabhi Us ko Payām (letter) pohnchana,
So Makhlooq-e-Ghāyab ko pukārna agar mehaz Waasta-e-Tazkirah aur Shauq-e-Wisaal aur Hasrat-e-Firāq ke hai Jaise Aashiq apne Mehboob ka naam liya karte hain aur apne Dil ko Tasalli diya karte hain is me to Koi GUNĀH nahi………….. aisi Nida’ Sahāba (raziallahu ta’ala anhum) se Ba-Kasrat rivāyāt me manqool hai.”

Mas’la ke akheer me likhte hain: “Musharrab is Faqeer ka Ye hai ke aisi NIDA’ MERA MA’MOOL NAHI, HAAN BA’Z ASH’AAR ME ZAUQ-O-SHAUQ SE SEEGHAH NIDA’ BARTA GAYA HAI.” [Mukammal Tafseel ke liye dekhye Kulliyāt-e-Imdādiyah, Safha: 83-84]

To ma’loom hua ke Maulāna Imdādullah Muhājir Makki (rahimahullah) Makhlooq-e-Ghāyab ko pukārna mehaz ZAUQ-O-SHAUQ aur IZ’HĀR-E-MOHABBAT ki bina per Jāyez samajhte the. Un ka ISTIMDĀD HAQEEQI nahi hai.

Mufti Kifāyatullah Dehlvi (rahimahullah) farmaate hain: “Ya Muhammad, Ya Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) kehne wāla Agar Ye samajh kar NIDA’ karta hai ke Huzoor (sallallāhu alaihi wa sallam) Meri Aawāz ko har waqt har Jagah se sunte hain to Ye NIDA’ NA-JĀYEZ aur Ye KHIYAAL GHALAT hai. Aur Agar is KHIYAAL se ke Mere Ye Alfāz Huzoor (sallallāhu alaihi wa sallam) ko Farishtey pohnchā dete hain to DUROOD-O-SALAAM ke sāth Ye Khiyaal Durust hai………………. Chounke Aksar Awām is Bad-Aqeedgi me mubtala’ hain ke Huzoor (sallallāhu alaihi wa sallam) har jagah Hāzir wa Nāzir hain aur har jagah se Ya Muhammad, Ya, Ya Rasoolullah kehne wāle ki Aawāz sun lete hain, isliye aise Moham Alfāz ka Na Kehna aur Logo’n ko Un ke iste’māl se mana’ karna hi AHWAT (Ahtiyaat) hai.

YA AYYUHAL MUZAMMIL, YA AYYUHAN NABI JĀHADAL KUFFĀR, YA AYYUHAN NABI Jo Tashahhud me hai in se Huzoor (sallallāhu alaihi wa sallam) ke Hāzir wa Nāzir hone per Istedlāl karna Sahih nahi. YA AYYUHAL MUZAMMIL aur Qur’an-e-Paak ke Tamām Khitābāt HĀLAT-E-HAYĀT me nāzil hue aur ba’d Wafāt Hikāyatan parhe jāte hain kyonke Qur’an-e-Paak ka Ek-Ek Lafz aur Ek-Ek Nukhta WĀJIB UL HIFĀZAT hai. Aur TASHAHHUD ka Khitāb SALĀM ke sāth hai Jo Farishtey Huzoor (sallallāhu alaihi wa sallam) tak Pohncha dete hain. [Kifāyatul Mufti, Jild: 1/ Safha: 166-167]

Maulāna Ashraf Ali Thānvi (rahimahullah) ki Kitāb [Fatāwa Imdādiya, Jild: 5/ Safha: 344, 364, 365] ka mutaali’a bhi karei’n…

Khulāsah: Ghairullah se Istimdād Ma tehat Asbāb ho to Jāyez hai aur Ma Fauqul Asbāb ho to Shirk hai. Agar Ghairullah se Nida’ Sābit Bid-Daleel Eiteqād ke sāth ho to Jāyez hai warna Mamnoo’ hai balke ba’z dafa’ Shirk tak le jāta hai lihāza Awām ko is ki Ijāzat na dene me hi Ehtiyāt hai. (Allāhu A’lam)

Min-Jaanib: Sameer Mughal

Advertisements

Seene pe hath ka parda fash

Seene pe haath ka farda fash.
سینے پہ ہاتھ باندھنا غیر مقلدین کا مشہور مسئلہ ہے لیکن اس مسئلہ کو ثابت کرنے کے لئے غیر مقلدین کتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ آپ کے سامنے پیشِ خدمت ہے۔ 

غیر مقلدین کے ایک عالم داؤد ارشد نے بریلوی عالم احمد یار نعیمی کی ایک کتاب جاءالحق کے جواب میں کتاب لکھی جس کا نام دین الحق بجواب جاء الحق ہے۔ اس کتاب کا مقدمہ مشہور غیر مقلد یحیی گوندلوی نے لکھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعریف موجودہ دور کے مشہور غیر مقلد علامہ مبشر احمد ربانی نے بھی کی ہے۔ 

اس کتاب میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کے بارے میں دلائل دیتے ہوئے داؤد ارشد صاحب نے کئی جھوٹ بولے۔ 
انہوں نے ایک روایت پیش کی حضرت ھلب رضی اللہ عنہ سے اور لکھتے ہیں کہ ”رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ،ويَضَعُ یدهُ عَلَى صَدْرِهِ۔ مسند امام احمد،ج5، صفحہ 226۔” میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ نماز کے اختتام پہ دائیں اور بائیں سلام پھیرتے اور نماز میں سینہ پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ ( دین الحق بجواب جاءالحق، مصنف داؤد ارشد، صفحہ 217) 
داؤد صاحب نے حوالہ دیا مسند امام احمد کا لیکن انہوں نےخیانت کرتے ہوئے روایت کے الفاظ تبدیل کر دئیے۔

مسند امام احمد میں حضرت ھلب رضی اللہ کی یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے جن الفاظ کے ساتھ داؤد صاحب نے بیان کی ہے۔ مسند امام احمد کی روایت یہ ہے کہ”حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ سُفْيَانَ , حَدَّثَنِي سِمَاكٌ , عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : ” رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ , وَرَأَيْتُهُ قَالَ يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ ” , وَصَفَّ يَحْيَى : الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ “۔ ( مسند امام احمد، مسند الانصار، حدیث ھلب طائی رضی اللہ عنہ) 
سب سے پہلے تو اس روایت میں نماز کے الفاظ ہی نہیں ہیں جبکہ داؤد صاحب نے ترجمہ کرتے ہوئے اپنی مرضی سے اس میں نماز کے الفاظ شامل کر دئیے اس کے علاوہ داؤد صاحب نے اپنا مؤقف ثابت کرنے کے لئے خیانت یہ کی کہ اس روایت سے (وَرَأَيْتُهُ قَالَ يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ ” , وَصَفَّ يَحْيَى : الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ “) یہ الفاظ نکال دئیے اور اس کے علاوہ لفظ “هَذِهِ” کو “یدهُ” سے تبدیل کر دیا،اس طرح یہ پوری روایت ہی تبدیل ہو گئی۔ 

اور یہ خیانت صرف یہاں تک ہی نہیں کی بلکہ اس روایت کو پیش کرتے ہوئے داؤد صاحب نے سند بیان ہی نہیں کی اور روایت کو صحیح ثابت کرنے کے لئے بھی امام ترمذی اور علامہ نیموی حنفی رح کی طرف جھوٹ منسوب کیا۔ 

داؤد صاحب لکھتے ہیں کہ ” امام ترمذی اور علامہ نیموی حنفی نے اس کی سند کو حسن تسلیم کیا ہے” ( دین الحق بجواب جاء الحق، صفحہ 218) 
سب سے پہلے تو ترمذی میں ھلب رضی اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت ہی نہیں ہے جن الفاظ کے ساتھ داؤد صاحب نے اپنی کتاب دین الحق میں پیش کی ہے اور اس کے علاوہ امام ترمذی نے ھلب رضی اللہ کی جس حدیث کو حسن کہا ہے اس کی سند بھی مختلف ہے۔ تو داؤد صاحب نے یہاں امام ترمذی کی طرف جھوٹ کی نسبت کی۔ 

اس کے علاوہ علامہ نیموی کا حوالہ دیا کہ انہوں نے آثار السنن میں اس روایت کو حسن تسلیم کیا ہے لیکن یہاں بھی داؤد صاحب نے غیر مقلدین کی روش پہ چلتے ہوئے خیانت کر دی۔ داؤد صاحب نے علامہ نیموی کا مکمل حوالہ پیش ہی نہیں کیا بلکہ آدھا حوالہ پیش کیا ہے اور باقی آدھا حوالہ چھوڑ دیا کیونکہ اگر اس حوالے کو مکمل پیش کرتے تو اس روایت کی حقیقت سب کے سامنے آ جاتی۔ 

علامہ نیموی حنفیؒ نے یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ بیان ہی نہیں کی جن الفاظ کے ساتھ داؤد صاحب نے پیش کی۔ 
علامہ نیموی نے یہ روایت مسند احمد سے پیش کی اور مسند احمد کی روایت کی سند کو حسن تسلیم کیا لیکن اس کے ساتھ آگے وضاحت کی کہ مسند احمد کی اس روایت کی سند میں ”عَلَى صَدْرِهِ ” کے الفاظ غیر محفوظ ہیں۔
مطلب یہ کہ اس روایت کی سند حسن ہے لیکن اس روایت میں “سینے پہ ہاتھ باندھنے کے الفاظ” غیر محفوظ ہیں۔ (آثار السنن،علامہ نیموی، صفحہ 107،108)
لیکن داؤد ارشد صاحب نے خیانت کرتے ہوئے صرف اتنا بیان کیا کہ اس روایت کی سند حسن ہے اور آگے کا حوالہ چھوڑ دیا۔ 

غیر مقلدین کے مولانا داؤد ارشد صاحب مراسیل ابو داؤد سے ایک روایت بیان کر کے لکھتے ہیں کہ 
“اس کی سند امام طاؤس تک بلکل صحیح ہے” (دین الحق بجواب جاء الحق، جلد 1 ، صفحہ 218)

یہ داؤد ارشد صاحب کا جھوٹ ہے کہ اس کی سند صحیح ہے کیونکہ یہ روایت ضعیف ہے اور علامہ نیموی نے اس کو ضعیف بیان کرنے کے بعد اس کی سند میں ایک راوی کو بھی ضعیف بیان کیا ہے۔
علامہ نیموی یہ روایت بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اسے ابو داؤد نے اپنی مراسیل میں بیان کیا ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔
اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی سند میں سلیمان بن موسیٰ حدیث میں نرمی برتنے والے ہیں اور امام بخاری رح کے نزدیک منکر الحدیث، اور امام نسائی نے فرمایا کہ قوی نہیں ہیں اور التقریب میں اس کو صدوق اور فقیہ کہنے کے ساتھ ساتھ حدیث میں نرم اور آخر عمر میں مخلوط الکلام فرمایا ہے“ ( آثار السنن، صفحہ 108، علامہ نیموی)۔
اس کے علاوہ اس روایت کے راوی سلیمان بن موسیٰ کے بارے میں امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ” حدیث میں قوی نہیں ہیں“ ( کتاب الضعفاء، امام بخاری،صفحہ 186)۔
جس روایت کی سند ضعیف ہے اس روایت کو داؤد ارشد صاحب صحیح کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔

مولانا احمد یار نعیمی صاحب نے علامہ ابن حزم کی کتاب سے ایک روایت حضرت انس رضی اللہ کی بیان کی کہ داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پہ ناف کے نیچے رکھنا نبوت کے اخلاق میں سے ہے۔ اس روایت پہ اعتراض کرتے ہوئے مولانا داؤد راشد صاحب لکھتے ہیں کہ
”بلا شبہ امام حزم نے اسے بیان کیا ہے مگر اس کی سند بیان نہیں کی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ خود امام حزم نے صراحت کی ہے کہ اس کی سند نہیں ہے یہ بلا سند ہی ہے“ ( دین الحق بجواب جاء الحق، جلد 1 صفحہ 226)

اس حوالے میں داؤد راشد صاحب نے علامہ ابن حزم کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے۔
یہ بات صحیح ہے کہ علامہ ابن حزم نے اپنی کتاب میں یہ روایت بلا سند بیان کی ہے لیکن علامہ ابن حزم نے یہ صراحت نہیں کی کہ اس روایت کی سند نہیں ہے۔
علامہ داؤد صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ ” علامہ ابن حزم نے صراحت کی ہے کہ اس کی سند نہیں ہے اور یہ بلا سند ہے۔“
یہ داؤد ارشد صاحب نے جھوٹ بولا ہے۔

میں نے آپ کے سامنے غیر مقلدین کے صرف ایک روایت کے بارے میں یہ کئی جھوٹ بیان کئے تاکہ لوگوں کو ان کی حقیقت پتہ چلے کہ یہ کس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔

(((ابو خالد نور گرجاکھی ٖغیر مقلد اور اس کے جھوٹ))))

غیر مقلد عالم ابو خالد نور گرجاکھی نے رفع یدین کے موضوع پہ ایک کتاب لکھی جس کا نام ” اثباتِ رفع یدین” ہے لیکن اس کتاب میں بھی اس نے غیر مقلدین کی روش اختیار کی اور احادیث کی کتابوں کی طرف غلط حوالے منسوب کئے۔
ابو خالد نور گرجاکھی نے اپنی کتاب ” اثبات رفع یدین” کے صفحہ 28 پہ ایک حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے بیان کی۔

جیسا کہ اس کتاب کے نام سے ظاہر ہے کہ اس کا مقصد رفع یدین کو ثابت کرنا تھا لیکن اس نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے اس روایت میں الفاظ اپنی طرف سے شامل کئے اور نہ صرف الفاظ شامل کئے بلکہ اس روایت کو حدیث کی 11 کتابوں کی طرف منسوب کیا جن کتابوں میں یہ روایت موجود ہی نہیں ہے۔

یہاں اس نے ایک تو حدیث کے الفاظ تبدیل کئے دوسرا احادیث کی کتابوں کی طرف جھوٹ منسوب کیا۔

((اس نے روایت بیان کی کہ ”عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قال قلت لانظرن إلى رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم كيف يصلي قال فنظرت إليہ قام فكبر ورفع يديہ حتى حاذتا أذنيہ ثم وضع يده اليمنى علیٰ الیسری علی صدرہ فلما اراد ان یرکع رفع یدیہ مثلہ فلما رفع راسہ من الرکوع رفع یدیہ مثلھا (رواہ احمد) ( اثبات رفع یدین، صفحہ 28)
ترجمہ ”سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ دیکھوں رسول اللہ ﷺ نماز کس طرح پڑھتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ جب آپ ﷺ اللہ اکبر کہتے تو رفع یدین کرتے اور سینہ پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے پھر جب رکوع میں جانے کا ارادہ فرماتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے۔
بحوالہ ، صحیح مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، بہیقی، دار قطنی، سنن الدارمی، جز بخاری، مسند احمد، کتاب الام، جز سبکی، مشکوۃ۔)))

اس روایت میں شاید نورگرجاکھی غیر مقلد نے سوچا کہ رفع یدین کے ساتھ ساتھ سینہ پہ ہاتھ باندھنے کا مسئلہ بھی بیان کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نبی کریم ﷺ سینہ پہ ہاتھ باندھتے تھے اس لئے اس نے ” علیٰ صدرہ” یعنی ” سینہ پہ ہاتھ باندھنا” کے الفاظ اپنی طرف سے ملا لئے۔

دوسر اس نے نیچے احادیث کی مشہور10 کتابوں کے حوالے بھی دے دئیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ رفع یدین اور سینہ پہ ہاتھ باندھنے کا مسئلہ صحیح مسلم اور باقی احادیث کی کتبس ے ثابت ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جن الفاظ کے ساتھ نور گرجاکھی نے یہ روایت بیان کی ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت ان میں سے کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے۔

بعض کتابوں میں اس روایت میں علیٰ صدرہ کےا لفاظ نہیں ہیں اور کئی کتابوں میں تو یہ حدیث ہی موجود نہیں ہے بلکہ وہاں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی کوئی اور حدیث بیان ہوئی ہے۔

نور گرجاکھی نے جن کتابوں کا حوالہ دیا ان پہ نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 
1۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہی نہیں ہے۔
2۔سنن ابن ماجہ میں ” علیٰ صدرہ” لے الفاظ موجود نہیں ہیں۔
3۔سنن الدارمی میں یہ روایت ہی موجود نہیں ہے۔
4۔سنن ابو داؤد میں بھی یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ اور ”علی صدرہ” کے ساتھ موجود نہیں ہے۔
5۔ امام بخاری کی کتاب جز بخاری میں اس روایت میں ” علیٰ صدرہ” کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔
6۔سنن کبری بہیقی میں بھی ” علی صدرہ” کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔
7۔سنن دار قطنی میں یہ روایت موجود نہیں لیکن حاشیہ میں حاشیہ لکھنے والے نے یہ روایت بیان کی لیکن اس میں بھی ہاتھ باندھنے کا ذکر ہی نہیں ہے۔
8۔مسند احمد میں بھی ” علی صدرہ” کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔
9۔امام شافعی رح کی کتاب الام میں یہ روایت نہیں ہے لیکن کتاب الام کے محقق نے حاشیہ میں مسند حمیدی سے یہ روایت بیان کی لیکن اس میں بھی ”علی صدرہ” کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔
10۔مشکوۃ المصابیح میں بھی یہ روایت موجود نہیں اور وہاں جو روایت وائل بن حجر رضی اللہ سے موجود ہے اس میں ”علی صدرہ” کے الفاظ نہیں ہیں۔
11۔ جز سبکی کتاب مجھے مل نہیں سکی۔۔
اگر کسی غیر مقلد کے پاس اس کتاب کی حدیث کا وہ حوالہ موجود ہے جو خالد گرجاکھی نے دیا ہے تو برائے مہربانی اس کا اصل صفحہ پیش کریں۔

پس ثابت ہوا کہ نور گرجاکھی نے احادیث کی 10 کتابوں کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے۔
میں آپ کے سامنے نور گرجاکھی کے ہی بیان کی گئی احادیث کی کتابوں کے صفحات پیش کرتا ہوں جن کتابوں کا نور گرجاکھی نے حوالہ دیا ہے کہ یہ روایت ان کتابوں میں موجود ہے۔
قارئیں خود فیصلہ کر لیں کہ نور گرجاکھی نے کتنا بڑا جھوٹ ان احادیث کی کتابوں کی طرف منسوب کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں الفاظ کی ملاوٹ بھی کی ہے۔
ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر مقلد کہہ دے کہ ” علیٰ صدرہ” کا لفظ غلطی سے کتابت کی وجہ سے پرنٹ ہو گیا ہے تو ان غیر مقلدین سے گزارش ہے کہ اگر ” علیٰ صدرہ” کا لفظ غلطی سے پرنٹ ہوا ہے تو تمہارے اس عالم نے روایت میں اس لفظ کا ترجمہ ” سینہ پہ ہاتھ باندھا” کیسے بیان کر دیا؟؟؟؟

نور گرجاکھی نے لفظ بیان کرنے کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی بیان کیا اور یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ روایت میں یہ لفظ اس غیر مقلد نے خود ملائے ہیں۔
اگر کسی غیر مقلد کو ان کتابوں میں یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ ملے تو برائے مہربانی اس کا اصل صفحہ کا سکین لگا دے تا کہ مجھے اور سب کو پتہ چل سکے کہ یہ روایت موجود ہے۔

غلام خاتم النبیین ﷺ
محسن اقبال

بریلوی مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے اپنی کتاب ”جاء الحق” میں ترک رفع یدین کی دلیل میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی تھی جس میں ایک راوی عاصم بن کلیب ہیں۔
غیر مقلد داؤد ارشد نے اس کے جواب میں عاصم بن کلیب پہ جرح نقل کی اور اس کو مرجئی قرار دیا اور کہا کہ علامہ ذہبی اور حافظ ابن حجر نے عاصم بن کلیب کو مرجیہ کہا ہے۔ـ( دین الحق، جلد 1 صفحہ 373)
لیکن ان کی دوغلی پالیسی یہ ہے کہ سینہ پہ ہاتھ باندھنے کے لئے داود ارشد صاحب اسی راوی عاصم بن کلیب کی روایت کو اپنی دلیل بنا رہے ہیں۔
داؤد ارشد صاحب نے سینہ پہ ہاتھ باندھنے کے لئے وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح ابن خزیمہ سے پیش کی لیکن اس کی سند بیان نہیں کی کیونکہ اس کی سند میں ”عاصم بن کلیب” راوی ہیں ۔(دین الحق، جلد 1 صفحہ 216)
لیکن اسی عاصم بن کلیب راوی کو ترک رفع یدین کی دلیل میں اسی کتاب میں مرجئہ کہہ کر اس پہ جرح کر رہے ہیں ۔( دین الحق، جلد 1 صفحہ 373)
راوی جب ترک رفع کی دلیل میں آیا تو اس کو مرجئہ کہہ کر رد کر دیا لیکن سینہ پہ ہاتھ باندھنے کے لئے اسی راوی کی روایت کو اپنی دلیل بنا لیا۔یہ ہے غیر مقلدین کی نفس پرستی۔

غلامِ خاتم النبیین ﷺ
محسن اقبال

صحیح ابن خزیمہ کی روایت اور غیر مقلدین کے جھوٹ

غیر مقلدین سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں اور اس کے لئے صحیح ابن خزیمہ سے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت پیش کرتے ہیں جس کی سند مومل بن اسماعیل کی وجہ سے ضعیف ہے لیکن غیر مقلدین اس کے ضعف کو چھپانے کے لئے بہت جھوٹ بولتے ہیں۔
صحیح ابن خزیمہ کا ترجمہ غیر مقلدین کے مشہور ادارہ ”دار السلام” سے شائع ہوا جو کہ کئی غیر مقلدین علماء کی تحقیق اور تخریج کے ساتھ شایع ہوالیکن اس ترجمہ میں غیر مقلدین نے یہ روایت بیان کرنے کے بعد اس کی تحقیق میں جھوٹ بولا ہے۔

یہ روایت بیان کرنے کے بعد حاشیہ میں غیر مقلدین نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے اور سند کی تصیح کے لئے 2 کتابوں سنن کبری بہیقی اور مسند احمد کا حوالہ دیا۔
سب سے پہلا جھوٹ یہ بولا گیا کہ اس کی سند صحیح ہے حالانکہ اس روایت کی سند کو مومل بن اسماعیل کی وجہ سے کئی غیر مقلدین کے اکابرین نے بھی ضعیف کہا ہے۔

دوسرا حاشیہ میں ”اسناد صحیح” لکھ کر ”سنن کبری بہیقی اور مسند احمد” کا حوالہ دیا لیکن جس سند اور الفاظ کے ساتھ صحیح ابن خزیمہ میں آئی ہے اس سند اور الفاظ کے ساتھ یہ روایت ان دونوں کتابوں میں نہیں ہے۔
سنن بہیقی میں مومل بن اسماعیل کی سند کے ساتھ جو روایت آئی ہے اس کے الفاظ میں اور صحیح ابن خزیمہ کی روایت کے الفاظ میں فرق ہے اور نیچے حاشیہ میں لکھا گیا ہے کہ یہ روایت مومل بن اسماعیل کی وجہ سے ضعیف ہے۔

مسند احمد میں صحیح ابن خزیمہ کی سینے پہ ہاتھ باندھنے والی روایت موجود ہی نہیں ہے۔
تو ان دونوں کتابوں کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا کہ ان کتابوں میں اس روایت کی سند کو صحیح کہا گیا ہے۔

غیر مقلدین سے گزارش ہے کہ وہ سنن بہیقی اور مسند احمد سے صحیح ابن خزیمہ کی وائل بن حجر رضی اللہ عنہ والی روایت کا سکین سند کے ساتھ پیش کریں تاکہ ثابت ہو سکے کہ آپ کے ان بہت سے محققین نے صحیح ابن خزیمہ کے ترجمہ میں جھوٹ نہیں بولا اور خیانت نہیں کی۔
شکریہ
غلامِ خاتم النبیین ﷺ

Sunnat aur hadis

Sunnat aur hadis me farak
🌹سنت اور حدیث میں فرق🌹

1)سنت کے معنی وہ طریقہ اور راستہ جو آپ صل اللہ علیہ و سلم نے امت کے لئے کیا ھو…
2)حدیث کے معنی قول( بات )فعل عمل اور سکوت( خاموشی )کے ھیں..

حدیث کے اندر سنت کا معنی آجاتا ھے لیکن سنت کے اندر حدیث نہیں آسکتی اس لیے ھر حدیث کو مانا تو جاسکتا ہے پر اس پر عمل نہیں کیا جاسکتا یادرکھیں آپ صل اللہ علیہ و سلم کے کئی ایسے عمل ھیں جو آپ صل اللہ علیہ و سلم نے خاص اپنے لیے کے اور اس  عمل کو کرنے کی امت کو اجازت نہیں ہے؛ اس لیے ھر حدیث پر عمل نہیں کیا جاسکتا اور اگر کروگے تو گناہ کبیرہ ھوگا؛ مثلاً آپ صل اللہ علیہ و سلم سونے کے بعد بغیر وضو کے نماز پڑھتے؛ اگر اس حدیث پر اس حدیث پر عمل کرو تو گناہ کبیرہ ھوگا؛ وغیرہ وغیرہ..
اصل میں ھم نے وہ کرنا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کرتے تھے کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عمل نبوت صل اللہ علیہ و سلم کی مھر ھے آپ صل اللہ علیہ و سلم نے اپنے سامنے ان سے عمل کروائے اور ان کے عمل کو پاس کیا اور ساتھ یہ بھی کہ دیا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جس کی بھی پیروی کروگے رہنمائی پاؤں گے اور یہ بھی کہا کہ مسلمانوں پر میرے خلفاء راشدین کی سنت لازمی ہے.
1)آپ صل اللہ علیہ و سلم کی گیارہ بیویاں تھیں اور ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں؛ یہ حدیث ھے لیکن ھم اس حدیث کو مانتے ہیں پر اس پر عمل نہیں کرسکتے کیونکہ آپ صل اللہ علیہ و سلم نے صحابہ کو ایک وقت میں چار بیویاں رکھنے کی سنت بتائی تھی؛ اس لیے ھم وہ کریں گے جو صحابہ نے کیا تھا کیونکہ صحابہ نے وہ ھی کیا تھا جو آپ صل اللہ علیہ و سلم نے کہا تھا..
2) آپ صل اللہ علیہ و سلم جب سو کر اٹھتے تو بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتے کیونکہ ان کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا؛ یہ حدیث ھے لیکن ھم اس حدیث کو تو مانتے ہیں اس پر عمل نہیں کرسکتے کیونکہ صل اللہ علیہ و سلم نے صحابہ کو سونے بعد وضو کرنے کی سنت بتائی؛ اس لیے ھم وہ کریں گیں جو صحابہ نے کیا تھا کیونکہ صحابہ نے وہ ھی کیا تھا جو آپ صل اللہ علیہ و سلم نے کہا تھا.
3) آپ صل اللہ علیہ و سلم نے کبھی اذان نہیں دی تھی؛ یہ حدیث ھے لیکن ھم اس حدیث کو تو مانتے ہیں پر اس پر عمل نہیں کرسکتے کیونکہ آپ صل اللہ علیہ و سلم نے صحابہ کو اذان دینے کی سنت بتائی؛ اس لیے ھم وہ کریں گیں جو صحابہ نے کیا تھا کیونکہ صحابہ نے وہ ھی کیا تھا جو آپ صل اللہ علیہ و سلم نے کہا تھا…….

مسلمانوں دین مکمل سیکھنے سے آتا ہے آٹھ یا دس احادیث یاد کرنے سے نہیں آتا ہے اس لیے اپنا عقیدے صحابہ کے عقیدے کے ساتھ ملا کر رکھو اور ھر اس عقیدے کو چھوڑ دو جو صحابہ کے عقیدے سے ٹکرا تا ھو کیونکہ ھم سے بہتر دین کو وہ جانتے تھے اس لیے ھی تو قرآن نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے…

       🌹دارلاصلاح مرکز🌹
      🌹بلڈانھ مہاراشٹر 🌹
8888024087

Kulyate imdadiya muhajir makki

Ghair Muqallidon ki Na paak sonch aur had
darje ka bughz ke Allah ki Shaan me gustakhi
kar baithe.
inho ne heading Qayam ki ULAMA E
DEOBAND SE SEEKHYE ALLAH BANNE KA
TAREEKHA(naoozu billah ek Musalman to ye
harkat kar nahi sakta)
Aye Asal ibarat poori padhne se pehle hum
kuch Ahadees padh len taake hame Shariyat
ka usool pata chal jaye
HADEES :
Hazrat Abu Hurairah (Raziallahu anhu) se
rivayat hai ke Rasoolullah (Sallallahu alaihi
wa sallam) ne farmaya: “Allah ta’la ka
irshaad hai, Jo shaqs Mere Kisi Wali se
Dushmani karega, Mera Uske khilaf Ailaan-e-
Jung hai. Meri Kisi Mehboob Cheez ke Zariye
Mera Bandah mujhse Itna Qarb haasil Nahi
kar sakta jitna is amal se kar sakta hai Jo
maine us par FARZ kiya hai. Aur NAWAAFIL ke
zariye mera Bandah mujhse barabar Qareeb
hota rehta hai Yahan tak ke Mai Us se
Muhabbat karne lagta hoon. Aur Jab Mai usey
Mehboob bana leta hu to Mai uska Kaan ban
jaata hu Jis se Wo Sunta hai aur Uski Aankh
ban jata hu Jis se Wo dekhta hai. Aur Uska
hath ban jaata hu Jis se Wo pakarta hai. Aur
Uska Paer ban jata hu Jis se wo Chalta hai.
Aur agar Wo mujh se maangta hai to Mai
Usko Zaroor deta hu. Aur agar Wo Meri
Panaah talab kare to Mai usey zarur Panah
deta hu. Aur Jo bhi Kaam mujhe karna hota
hai Usey karne me itni Narmi Nahi baratta
Jitni Kisi Aise Momin ki Rooh (Qabz karne)
me, Jo Maut (ki Takleef) ko Na pasand karta
hai aur Mai uski Takleef ko Na pasand karta
hu.” [Saheeh Bukhari, Baab At-Tawaaze’
2/962,963]
Hadees #2: hadees e Jibraeel mashhoor hai
jisme Hazrat Jibraeel alaihis salaam Sawalat
karte hain Akhir me sawal karte hain ke
Ahsaan ke bare me batayye to famaya
“Ahsaan ye hai ke Tu Khuda ki Ibadat is tarah
kar ke Goya tu Usko(Allah ko)dekh raha hai
aur aisa na ho to itna zaroori hai goya Khuda
tujhe dekh raha hai…..[Saheeh Muslim,
kitabul Imaan hadees 9]”
In Ahadis se ye baat samajh ayi ke
“Islaam me ibadat me asal AHSAAN hai aur Jo
Allah ke mehboob hote hain Allah unse itni
mohabbat karte hain ke Unke Kaan ban jate
hain jisse wo sunte hain…., aur Allah ke wali
se dushmani karne wale se Allah ta’al Aelan e
Jung karte hain.”
Ab aye Kulliyaat e Imadaadiya jo tasawwuf ki
line ki Kitab hai uski poori ibarat dekhte hain.
Mulaheza ho:
NAFI O ISBAAT KA IS ZIKR KE ILAWA DOOSRA
TAREEKHA
Inna Fii Jasadil Aadam…….. chaunke Dil ko
saat lateef Cheezon se munasibat hai is
wajeh se Nafi o Isbaat ke zikr ke bhi 7
Martabe tajweez kiye gaye aur Har darje me
nafi o Isbaat hai pas Zikr e Zabani (jo Ajsaam
se Mutalliq hai) me Mureed ko is tarah
Mashghool ho jana chahye ke Siwaye Zikr ke
Aur kuch na rahe aur Koi saans baghair zikr
ke na nikle. Jab SAALIK ye haisiyat paida
karleta hai to Aalam e Maddiyat se tajawuz
kar ke Martaba lateef par pohanch jata hai
Mureed ko chahye ke is zikr yani LAA ILAAH
ke zikr o fikr me is darje munhamik ho jaye
ke Bajaz ILLALLAH ke isbaat ke tamam
Cheezon ki nafi ho jaye agar saalik ko ye
martabab Haasil hojata hai to Wo martaba e
Nafs se Khaarij ho kar Dil ke martabe par
pohanch jata hai aur Chaunke Dil ka zikr
ILLALLAH hai is wastey usko ILLALLAH ka
tasawwur Huzoor e Qalb se karna chahye aur
apni zaat o Sifaat ko janab e Baari Ta’ala ke
sath is tarah marboot karde ke ILLALLAH se
istesna ki Nafi hojaye . jab Saalik ye martaba
Haasil karleta hai to martaba Dil se Mutajawiz
ho kar Martaba Rooh par pohanch jata hai
aur chaunke Rooh ka zikr ISM ka Zikr hai is
wastey SAALIK ko chahye ke ISM E ZAAT ke
ZIKR me is tarah mutawajjah hojaye ke ) ﺍﻟﻒ
ﻻﻡALIF LAAM( jo ) ﺍﻟﻠﮧ ALLAH( par Daakhil hai
Baaqi na rahe aur SIRF lafz ﮨﻮ(huu) reh jaye
is martabe par pohanchne par SAALIK sarapa
Zikr hojayegi aur martaba Rooh se Taraqqi
kar ke Sar par jayega. Aur is ke baad usko ﮨﻮ
(huu) ﮨﻮ(huu) ke Zikr me is qadr munhamik
ho jana chahye ke khud Mazkoor yani (Allah)
ho jaye aur Fanaa dar Fanaa ke yahi mainey
hain is haalat ke haasil hojana par wo sarapa
Noor hojayegi aur Martaba ﺑﯽ ﯾﺴﻤﻊ ﻭ ﺑﯽ ﯾﺒﺺ
(yani usko khuda ke sath aisa talluq e khaas
hojata hai ke wo Khuda hi ki ANKH se Dekhta
hai aur Khuda hi ki kaan se sunta hai ) Haasil
hojayegi. Phir who martaba jisme Abdiyat o
Maboodiat ki haqeeqat be naqabana
Aashkaar hojati hai yani martaba LAA ILAAHA
ILLALA ba khoobi zaahir ho jayega. Iske baad
IBADAT ME KAMA HAQQAHU MAshghool hona
chahye aur Hifz e Maraatib aur AHKAAM E
SHARIYAT ki baja aawari kare aur Musnad e
Irshaad par jalwa gar hokar TAALIBAAN E
HAQ ke liye RAAH numa ho aur aisi Haalat
par uski Wilayat aur Mashekhiyat Musallam
hojayegi.
[KULLIYAATE IMADADIYA SAFHA 17,18]
Ye hai poori ibarat, Urdu ke baaz alfaaz
samajh na aye hon to tarjuma maloom
karlen.
Ghair muqallideen ke liye lamha e Fikriya aur
Tama Musalamano ke liye :
Surah Al Hujuraat Ayat No. 6 me Allah Ta’ala
MOMINO se Khitab farmate hai
“Aye Iman Walo ! Agar koi FASIQ tumhare
pass koi Khabar lekar aye to Khoob Tehqeeq
kar lya karo, aisa na ho ke kisi Qaum ko
nadani se Nuqsan pohanchado, phir tumko
apne kiye par Sharminda hona pade.”
Allah ke Rasool ( ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ) ne farmaya
“ Admi ke JHOOTA hone ke lye Yahi kaafi hai
ke wo jo kuch sune (baghair tehqeeq) ke
bayaan karde.” [MUSLIM]
Qaraeen e Ikram! Ap ghaur se ibarat padhen
aur daad den in ghair Muqallideen ki ke ye
kaisi kaisi Gustakhiyan kar rahe hain aur
Allah ki Shaan me Gustakhi kar rahe hain aur
inhe Zara bhi Khauff e Khuda nahi.
Astaghfirullah.
Allah Ta’ala hame haq par gaamzan farmaye
aur ghair muqallideen ke dajl o fareb se
Mehfooz rakhe aur ghair Muqallideen ko
hidayat de.
ameen.

Kulyate imdadiya.banda allah ban jata hai

Tags

Ghair Muqallidon ki Na paak sonch aur had
darje ka bughz ke Allah ki Shaan me gustakhi
kar baithe.
inho ne heading Qayam ki ULAMA E
DEOBAND SE SEEKHYE ALLAH BANNE KA
TAREEKHA(naoozu billah ek Musalman to ye
harkat kar nahi sakta)
Aye Asal ibarat poori padhne se pehle hum
kuch Ahadees padh len taake hame Shariyat
ka usool pata chal jaye
HADEES :
Hazrat Abu Hurairah (Raziallahu anhu) se
rivayat hai ke Rasoolullah (Sallallahu alaihi
wa sallam) ne farmaya: “Allah ta’la ka
irshaad hai, Jo shaqs Mere Kisi Wali se
Dushmani karega, Mera Uske khilaf Ailaan-e-
Jung hai. Meri Kisi Mehboob Cheez ke Zariye
Mera Bandah mujhse Itna Qarb haasil Nahi
kar sakta jitna is amal se kar sakta hai Jo
maine us par FARZ kiya hai. Aur NAWAAFIL ke
zariye mera Bandah mujhse barabar Qareeb
hota rehta hai Yahan tak ke Mai Us se
Muhabbat karne lagta hoon. Aur Jab Mai usey
Mehboob bana leta hu to Mai uska Kaan ban
jaata hu Jis se Wo Sunta hai aur Uski Aankh
ban jata hu Jis se Wo dekhta hai. Aur Uska
hath ban jaata hu Jis se Wo pakarta hai. Aur
Uska Paer ban jata hu Jis se wo Chalta hai.
Aur agar Wo mujh se maangta hai to Mai
Usko Zaroor deta hu. Aur agar Wo Meri
Panaah talab kare to Mai usey zarur Panah
deta hu. Aur Jo bhi Kaam mujhe karna hota
hai Usey karne me itni Narmi Nahi baratta
Jitni Kisi Aise Momin ki Rooh (Qabz karne)
me, Jo Maut (ki Takleef) ko Na pasand karta
hai aur Mai uski Takleef ko Na pasand karta
hu.” [Saheeh Bukhari, Baab At-Tawaaze’
2/962,963]
Hadees #2: hadees e Jibraeel mashhoor hai
jisme Hazrat Jibraeel alaihis salaam Sawalat
karte hain Akhir me sawal karte hain ke
Ahsaan ke bare me batayye to famaya
“Ahsaan ye hai ke Tu Khuda ki Ibadat is tarah
kar ke Goya tu Usko(Allah ko)dekh raha hai
aur aisa na ho to itna zaroori hai goya Khuda
tujhe dekh raha hai…..[Saheeh Muslim,
kitabul Imaan hadees 9]”
In Ahadis se ye baat samajh ayi ke
“Islaam me ibadat me asal AHSAAN hai aur Jo
Allah ke mehboob hote hain Allah unse itni
mohabbat karte hain ke Unke Kaan ban jate
hain jisse wo sunte hain…., aur Allah ke wali
se dushmani karne wale se Allah ta’al Aelan e
Jung karte hain.”
Ab aye Kulliyaat e Imadaadiya jo tasawwuf ki
line ki Kitab hai uski poori ibarat dekhte hain.
Mulaheza ho:
NAFI O ISBAAT KA IS ZIKR KE ILAWA DOOSRA
TAREEKHA
Inna Fii Jasadil Aadam…….. chaunke Dil ko
saat lateef Cheezon se munasibat hai is
wajeh se Nafi o Isbaat ke zikr ke bhi 7
Martabe tajweez kiye gaye aur Har darje me
nafi o Isbaat hai pas Zikr e Zabani (jo Ajsaam
se Mutalliq hai) me Mureed ko is tarah
Mashghool ho jana chahye ke Siwaye Zikr ke
Aur kuch na rahe aur Koi saans baghair zikr
ke na nikle. Jab SAALIK ye haisiyat paida
karleta hai to Aalam e Maddiyat se tajawuz
kar ke Martaba lateef par pohanch jata hai
Mureed ko chahye ke is zikr yani LAA ILAAH
ke zikr o fikr me is darje munhamik ho jaye
ke Bajaz ILLALLAH ke isbaat ke tamam
Cheezon ki nafi ho jaye agar saalik ko ye
martabab Haasil hojata hai to Wo martaba e
Nafs se Khaarij ho kar Dil ke martabe par
pohanch jata hai aur Chaunke Dil ka zikr
ILLALLAH hai is wastey usko ILLALLAH ka
tasawwur Huzoor e Qalb se karna chahye aur
apni zaat o Sifaat ko janab e Baari Ta’ala ke
sath is tarah marboot karde ke ILLALLAH se
istesna ki Nafi hojaye . jab Saalik ye martaba
Haasil karleta hai to martaba Dil se Mutajawiz
ho kar Martaba Rooh par pohanch jata hai
aur chaunke Rooh ka zikr ISM ka Zikr hai is
wastey SAALIK ko chahye ke ISM E ZAAT ke
ZIKR me is tarah mutawajjah hojaye ke ) ﺍﻟﻒ
ﻻﻡALIF LAAM( jo ) ﺍﻟﻠﮧ ALLAH( par Daakhil hai
Baaqi na rahe aur SIRF lafz ﮨﻮ(huu) reh jaye
is martabe par pohanchne par SAALIK sarapa
Zikr hojayegi aur martaba Rooh se Taraqqi
kar ke Sar par jayega. Aur is ke baad usko ﮨﻮ
(huu) ﮨﻮ(huu) ke Zikr me is qadr munhamik
ho jana chahye ke khud Mazkoor yani (Allah)
ho jaye aur Fanaa dar Fanaa ke yahi mainey
hain is haalat ke haasil hojana par wo sarapa
Noor hojayegi aur Martaba ﺑﯽ ﯾﺴﻤﻊ ﻭ ﺑﯽ ﯾﺒﺺ
(yani usko khuda ke sath aisa talluq e khaas
hojata hai ke wo Khuda hi ki ANKH se Dekhta
hai aur Khuda hi ki kaan se sunta hai ) Haasil
hojayegi. Phir who martaba jisme Abdiyat o
Maboodiat ki haqeeqat be naqabana
Aashkaar hojati hai yani martaba LAA ILAAHA
ILLALA ba khoobi zaahir ho jayega. Iske baad
IBADAT ME KAMA HAQQAHU MAshghool hona
chahye aur Hifz e Maraatib aur AHKAAM E
SHARIYAT ki baja aawari kare aur Musnad e
Irshaad par jalwa gar hokar TAALIBAAN E
HAQ ke liye RAAH numa ho aur aisi Haalat
par uski Wilayat aur Mashekhiyat Musallam
hojayegi.
[KULLIYAATE IMADADIYA SAFHA 17,18]
Ye hai poori ibarat, Urdu ke baaz alfaaz
samajh na aye hon to tarjuma maloom
karlen.
Ghair muqallideen ke liye lamha e Fikriya aur
Tama Musalamano ke liye :
Surah Al Hujuraat Ayat No. 6 me Allah Ta’ala
MOMINO se Khitab farmate hai
“Aye Iman Walo ! Agar koi FASIQ tumhare
pass koi Khabar lekar aye to Khoob Tehqeeq
kar lya karo, aisa na ho ke kisi Qaum ko
nadani se Nuqsan pohanchado, phir tumko
apne kiye par Sharminda hona pade.”
Allah ke Rasool ( ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ) ne farmaya
“ Admi ke JHOOTA hone ke lye Yahi kaafi hai
ke wo jo kuch sune (baghair tehqeeq) ke
bayaan karde.” [MUSLIM]
Qaraeen e Ikram! Ap ghaur se ibarat padhen
aur daad den in ghair Muqallideen ki ke ye
kaisi kaisi Gustakhiyan kar rahe hain aur
Allah ki Shaan me Gustakhi kar rahe hain aur
inhe Zara bhi Khauff e Khuda nahi.
Astaghfirullah.
Allah Ta’ala hame haq par gaamzan farmaye
aur ghair muqallideen ke dajl o fareb se
Mehfooz rakhe aur ghair Muqallideen ko
hidayat de.
ameen.

Link.

https://mawade999.wordpress.com/2015/09/23/kulyate-imdadiya-banda-allah-ban-jata-hai/?preview=true

Seene pe hath full detail zaeef.

Seene pe hath full dalil zaeef.

🔵SEENE PAR HATH BANDHNE KA EK ZA’EEF SUBOOT:

http://raddeghairmuqallidiyat.wordpress.com/2014/03/16/seene-per-haath-baandhne-ki-hadees-e-wail-aur-iski-shwaahid-zaeef-hain-firqa-ahlul-hadees-ke-usool-ke-aainah-me/

Seene Per Haath Baandhne Ki Hadees-e-Wa’il Aur Iski Shwaahid Za’eef Hain Firqa Ahlul Hadees Ke Usool Ke Aainah Me
Posted by Al-Islam

Bismillaahir Rahmaanir Raheem (Edited: 16-03-2014)

◈ Sanad (Chain):– Abu Taahir »» Abu Bakar »» Abu Moosa »» Mu’ammal (bin Isma’il) »» Sufyan (Sauri) »» Aasim bin Kulaib »» Kulaib bin Shihaab (rahmatullahi alaihim) »» Wa’il bin Hujar (Raziallahu anhu)
◈ Matan (Text):– Wa’il bin Hujar (Raziallahu anhu)
kehte hain ke, “Maine Rasoolullah (Sallallahu alaihi wa Sallam) ke sath Namaz parhi to Aap ne apna Daaya’n (Right) hath Bayei’n (Left) haath per rakh kar SEENE per baandha.” [Sahih Ibne Khuzaymah; Jild: 1, Page: 243]

Firqa Ahlul Hadees Ka Jhoota Da’wa:
Is Hadees-e-Wa’il ke baare me Ghair-Muqallideen ke Mustanad Fatawa me likha hai: “Ulema’e Ahl-e-Hadees Namaz me Seene per Hath rakhne ke Saboot me 3 Hadeesei’n peish karte hain. Pehli hadees inke nazdeek Sahih, Marfoo’, Muttasil aur Ghair-Mu’allil, Ghair-Shaaz hai Jo Sahih Ibne Khuzaymah me bi-lafzihi…………….marwi hai.” [Fataawa Ulema’e Hadees, Jild: 3, Page: 91]

Is hadees-e-Wa’il ke Marfoo’ hone me to Koi Kalaam nahi hai lekin Firqa Ahl-e-Hadees ke Usool ki Ro’ se Ye Hadees Muttasil hai Na Sahih hai balke Munqata’ hai Sufyan Sauri (rahimahullah) ki Tadlees ki wajah se aur Shaaz Ya Munkar hai Mu’ammal bin Isma’eel ke Izaafah ki wajah se..

Firqa Ahlul Hadees Ka Ek Mughaltah Aur Uska Jawab:
Aam taur per Ghair-Muqallideen Ye Mughaltah dene ki Koshish karte hain ke (Ibne Khuzaymah) ki is rivayat ko Jisme “Ala Sadrihi (Seene Per)” ki Zyadati hai, Ibne Sayyidun Naas, Ibne Khuzaymah, Mullah Qayem Sindhi (rahmatullahi alaihim) wagherah ne Sahih kaha hai.

Jawaab: Hadees-e-Wa’il, mut’addad Kutab Hadees me mukhtalif Sanad aur Matan (Text) se manqool hai Jisme se ba’z Alfaaz ki Sihat me koi Kalaam nahi aur na Uske Saboot me koi Shakk hai. Lekin “Ala Sadrihi” ki Zyadati Jis hadees me aayi hai Usko In Muhaddiseen ne Sahih Nahi kaha hai balke (Sunan Nisa’i, Sunan Abu Dawood, Sahih Ibne Hibbaan wagherah) me maujood Hadees-e-Wa’il ke ta’lluq se Ibne Sayyidun Naas, Qayem Sindhi, Ibne Hajar (rahmatullahi alaihim) Wagherah ne Ibne Khuzaymah (rahimahullah) ki Tasheeh ka zikr kiya hai.

Ibne Hajar Ash-Shaafa’i (rahimahullah) likhte hain: “Aur Abu Dawood wa Nisaa’i me Wa’il bin Hujar (raziallahu anhu) ki hadees me hai: Phir rakha apne Daayei’n haath ko baayei’n hath ki Hatheili ki Pusht (Back) iske Jor (Wrist) aur As-Saa’id (Kalaai’, Fore-Arm) par. Aur Ibne Khuzaymah (rahimahullah) ne is rivaayat ko Sahih kaha hai.”

Allamah Nawawi wa Ibne Hajar (rahmatullahi alaihim) ne Ashadd zaroorat ke ba-wajood “Ala Sadrihi” ki rivaayat naqal kar ke Khamoshi Ikhtiyaar ki hai, Uski Tasheeh nahi ki hai. Agar Ibne Hajar (rahimahullah) ki Khamoshi hi Tasheeh ki daleel hai to Ye bhi bata deta hoon ke Unhoney saath hi (Musnad Bizzaar) ki Hadees bhi zikr ki hai Jisme “Inda Sadrihi (Seene ke Qareeb)” ke alfaaz hain Jiska Saaf Matlab hai ke Seene Per haath Nahi rakhe. Pas Ye hadees bhi Sahih ho jaayegi.

Pata nahi Ghair-Muqallideen ab in Do Sahih Ahadees me se Kis per amal karenge.?

Aur Allamah Nawawi (rahimahullah) ne apna Mazhab Naaf ke ooper aur Seene ke neeche bataaya hai. Sahih Muslim me bhi Yehi Baab unhoney baandha hai.

Tanbiyah: Qara’een-e-Kiraam.! Agar Firqa Ahl-e-Hadees Kisi Muhaddis ka hawaalah de kar kahei’n ke Hadees-e-Wa’il Sahih hai to phir Unsey Zaroor poochna ke Kya Unhoney Us Hadees ko Sahih kaha hai Jisme “Alaa Sadrihi” ke alfaaz aaye hain.? Agar haan to Scan zaroor dikhaayei’n.

Kya (Sahih Ibne Khuzaymah) Ki Tamaam Ahadees Sahih Hain.?
Ba’z Ghair-Muqallid Ulema’ wa Juhala’ Ibne Khuzaymah (rahimahullah) ki Andhi Taqleed me is hadees ko Sahih sabit karne ki Koshish karte hain.

Chunanchah Ghair-Muqallid Jalaaluddin Qaasmi saahab likhte hain: “Imaam Ibne Khuzaymah apni Sahih ke muta’lliq shuroo’ me Shart is tarah zikr karte hain: “Ye Mukhtasar Sahih Ahadees ka majmooa hai jo Rasool (SALLALLAHO ALAIHE WASALLAM) tak sahih aur muttasil sanad ke saath pahonchti hain aur darmiyan me koi Raavi saaqit ya sanad me inqata’ nahi hai aur raaviyo’n me se koi raavi majrooh ya Za’eef Nahi hai.” Is se saabit hua ke Ye Hadees Bilkul Saheeh Saalim hai. [Ahsanul Jidaal Page: 89]

Jawaab: Iska Jawaab Hum Ghair-Muqallid Ulema’ se hi dete hain ke Wo (Sahih Ibne Khuzaymah) ki Ahadees ke baare me Kya kehte hain.
1. Ghair-Muqallid Zubair Ali Zai ne likha hai: “Sahih Ibne Khuzaymah ki Aam rivaayaat Sahih wa Hasan hain lekin ba’z rivaayaat Hamaari Tehqeeq me Za’eef hain aur isi tarah doosre Logo’n ne bhi ba’z rivaayaat per Usool-e-Hadees aur Asma’ Ar-Rijaal ki Roshni me Jarah ki hai………….Imaam Ibne Khuzaymah ka Mutasaahil hona Sabit nahi hai.” [Fataawa Ilmiyah Jild: 2, Page: 304]

Mutasaahil: (Ya’ni Raaviyo’n ke Ta’lluq se Narmi baratne waale)

2. Ghair-Muqallid Abdul Mannan Noorpuri likhte hain: “Magar TASHEEH me Ibne Hibban aur Ibne Khuzaimah ka TASAAHIL Mash’hoor hai.” [Te’daad Taraweeh Page: 34]

Ek kehta hai Ke Inka Tasahil Sabit nahi aur doosra Kehta hai ke Mash’hoor hai. Ab dono me se Kaun Sachha aur Kaun Jhoota hai.?

3. Ghair-Muqallid Irshaadul Haqq Asri likhte hain ke,
“Jaise Ibne Khuzaymah aur Sahih Ibne Hibban hain magar inki bhi Tamaam rivaayaat Sahih Nahi.” [Touzeehul Kalaam Jild:2, Page:264; Old edition]

4. Ghair-Muqallid Abdur Ra’oof Sindhoo Saahab ek Hadees ke baare me likhte hain: “Ibne Khuzaymah (rahimahullah) ne isey Sahih Kaha hai mulaahizah ho Sahih Ibne Khuzaymah (2/27) magar Ye Hadees Sahih nahi.” [Al-Qoulul Maqbool Page: 366]

Is se ma’loom hua ke Ibne Khuzaymah (rahmatullahi alaih) Ka Kisi Hadees ko Sahih Ya Za’eef kehna Khud Ghair-Muqallid Ulema’ ke nazdeek Mu’tabar Nahi hai.

Lihaaza Tehqeeq ko chhor kar Ibne Khuzaymah (rahmatullahi alaih) ke Qoul me Taqleedi Panah lena fuzool hai.

Agar phir bhi Ghair-Muqallideen ko Israar hai to hum bata dein ke Ibne Khuzaymah (rahmatullahi alaih) ne apni Sahih me Ye hadees laayi hai..

Hazrat Abu Hurairah (Raziallahu Anhu) se marwi hai ke Huzoor (Sallallahu Alaihi Wasallam) ne Irshaad Farmaaya ke, “Jo Shakhs Imaam Ke Rukoo’ se sar Uthaane se pehle pehle Namaz Ke Rukoo’ Ko Pa leta hai to Yaqeenan wo Us Raka’t ko Pa leta hai.” [Sahih Ibne Khuzaymah; Raqam# 1595]

Kya Jalaaluddin Qaasmi Saahab aur deegar Ghair-Muqallid Ulema’ wa Juhala’ is hadees ko Sahih Saalim tasleem karne ke liye Tayyar hain.?

Kya Ghair-Muqallideen is baat ka iqraar karte hain ke Muqtadi ke liye Imaam ke peeche Surah Fatihah parhna Zaroori Nahi.?

Chounke Ye Hadees Firqa Ahlul Hadees ke Maslak ke khilaaf hai isliye Yaha’n per apne Maslak se Wafaa karenge aur Hadees se Be-Wafaai karenge.

Hadees Ke Ruvaath Per Kalaam:
Seene per haath baandhne ki Hadees-e-Wa’il ke kul 3 Raaviyo’n per khud Firqa Ahlul Hadees ke Ulema’ ne Jarah naqal kar rakhi hai.

(I) Aasim bin Kulaib Per Jarah:
1. Ghair-Muqallid Hakeem Abdur-Rahman Khaleeq ne likha hai ke, “Aasim bin Kulaib bil-ittifaaq Kibbaar-e-Muhaddiseen ke Nazdeek Saqt darjah ka ZA’EEF Raavi hai.” [12 Masaa’il, Page:38]

2. Ghair-Muqallid Dawood Arshad ne likha hai: “Aasim bin Kulaib Murjiyah tha, Shareek bin Abdullah An-Naqa’i, Allamah Zehbi aur Hafiz Ibne Hajar (rah.) ka kehna hai ke, Asim bin Kulaib Murjiyah tha. (Tehzeeb Jild:5, Page:56)”

Mazeid likhte hain: “Kutab Hadees ko Khangaal lijiye Aap ko Aasim bin Kulaib ka Koi Siqah to Kya Kaja Za’eef Raavi bhi Mutabe’ nahi milega aur A’immah Jarah wa Ta’deel ne Siraahat ki hai ke Aasim bin Kulaib Jab Kisi Hadees ko bayan karne me Munfarid (Akele) ho to Hujjat Nahi hai. Chunanchah Ameerul Mu’mineen Fil Hadees Imam Bukhari (rahimahullah) ke Ustaad Imam Ali bin Madeeni farmate hain ke: “Jab Munfarid ho to is se Ihtijaaj Na kiya Jaaye. (Meezan Al-aitedaal Jild:2 Page:356)” [Dekhye Deenul Haqq Jild:1, Page: 373,374]

Seene per haath baandhne ki is Hadees-e-Wa’il me bhi Aasim Bin Kulaib Munfarid (Akele) hain. Kutab Ahaadees ko Khangaal lene ke ba’d Siqah to kya Koi Za’eef Raavi bhi inki Mutabi’at nahi milta. Lihaaza is Hadees se Ihtijaaj karna firqa Ahlul hadees ke liye Jaayez Kaise hua.?

Firqa Ahlul Hadees Ke Ulema’ Ka Aapas Me Ikhtilaf:
3. Ghair-Muqallid, Zubair Ali Zai likhte hain: “Is Sanad me Asim bin Kulaib aur unke Waalid Jam’hoor Muhaddiseen ke nazdeek Siqah wa Sudooq hain.” [Namaz Me Haath Baandhne Ka Hukm Aur Maqaam Page: 18]

Lijiye.! Zubair Ali Zai ne apne hi Hum Maslak 2 Ulema’ ke Jhoot ki Pol khol di hai. (Alhamdulillah)

(II) Sufyan As-Sauri Per Jarah:
1. Ghair-Muqallid Ghulaam Mustafa Amanpuri ne apne Maslak se Wafaa karte hue “Seene per haath baandhne” ki hadees ke tehat likha hai: “Isme Imaam Sufyan Sauri (rahimahullah) ki Tadlees hai aur baaqi Sanad (Chain) Hasan hai, Lihaaza Ye Hadees apne Shwaahid ke saath Sahih hai.” [Tas’heel Al-Wasool, Page: 147]

Amanpuri Ki Hadees Se Be-Wafaayi:
Lekin Tark Rafayadayn waali Ibne Mas’ood (raziallahu anhu) ki Hadees per baraste hue likhte hain: “Ye Hadees Za’eef hai, isme Imaam Sufyaan Sauri Mudallis hain Jo har Sanad me (‘an) se rivaayat karte hain……….. Yaad rahe ke Siqah Mudallis ki rivaayat BUKHARI wa MUSLIM ke alaawah (‘an) ke saath Za’eef hoti hai.” [Tas’heel Al-Wasool, Page: 210]

Is Ghair-Muqallid ka ajeeb Karishmah dekhye ke Ek Jagah apne Matlab ki baat thi isliye waha’n per Tadlees ke ba-wajood Hadees ki Sanad ko Hasan bana diya aur phir Za’eef Shwaahid ki bunyaad per Hadees ko Sahih bhi banaa daala lekin doosri jagah baghair Kisi Illat ke sirf Tadlees ki wajah se Za’eef likh diya.

Hum poochte hain ke “Seene per haath baandhne” waali rivaayat Bukhaari me hai Ya Muslim me hai.? Agar nahi hai to phir Ye Hadees Za’eef kyon nahi.?

2. Ghair-Muqallid Zubair Ali Zai ne likha hai: “Sufyan Sauri rahimahullah (Jo Zu’afaa wa Majaaheel se Tadlees karte the) ki Ye Mu’an’an (‘an) waali rivayat Za’eef hai……. Janaab Sufyan Sauri rahimahullah Ghazab ke Mudallis the.” [Noorul Aynayn, Page:138]

Tadlees: (Ya’ni Jis Raavi ki Ye aadat ho ke Wo apne Shaykh Jis se Hadees suni hai Us ka naam chhupa kar Shaykh ke Shaykh ka naam bataata ho).

Zubair Ali Zai ka Usool bhi mulaahizah farmaayein..
3. Usool-e-Hadees me Ye masla’h Tayy shudah hai ke Mudallis ki Tasreeh wa Samaa’ ke baghair (Maslan ‘an) waali rivaayat Za’eef hoti hai ba-shart ye ke,
(Alif) Raavi ka Mudallis hona saabit ho.
(Baa) Rivaayat mazkoorah Sahih Bukhaari wa Sahih Muslim ke alaawah ho. [Juz’ Rafayadayn, Page: 25]

Phir Khud hi Seene per haath baandhne ki is Hadees-e-Wa’il ko Za’eef Tasleem kar liya hai.
4. Zubair Ali ne likha: “Ye rivaayat Mu’ammal ki wajah se Za’eef nahi balke Sufyan Sauri (rahimahullah) ki Tadlees ki wajah se Za’eef hai.” [Namaaz me Haath baandhne ka Hukm aur Maqaam, Page: 20]

Hum kehte hain ke, Sufyan Sauri (rahimahullah) Mudallis zaroor the Magar Inki Tadlees itni Muzr nahi ke Hadees Za’eef ho jaaye.

5. Ghair-Muqallid Yahya Gondolvi Saahab likhte hain: “Imaam Sauri Mudallis the magar Inki Tadlees muzr nahi Jo Hadees ki Sihat per Asar Andaaz ho aur Hadees ko Tadlees ki wajah se Radd kar diya jaaye.” [Aameen Bil-Jehr, Page: 26]

Chounke Jehran (Baland Aawaaz) se Aameen kehna Firqa Ahl-e-Hadees ke Maslak ke mutaabiq tha isliye Sufyan Sauri (rahimahullah) ki Tadlees waali rivaayat Qabil-e-qubool banaa liya.

Tanbiyah: Jehran Aameen kehna sirf Ta’leem ke liye tha.

Al-gharz, Imaam Bukhaari, Imaam Muslim, Imaam Tirmizi, Imaam Haakim, Imaam Zehbi wagherah Mut’addad Muhaddiseen (rahmatullahi alaihim) ne “Sufyan (‘an) Asim bin Kulaib” ki kayi Mu’an’an rivaayaat ki Tasheeh ki hai. Isi tarah Imaam Nisa’i, Ibne Maajah, Abu Dawood ne “Sufyan (‘an) Asim bin Kulaib” ki rivaayaat apni apni Kutab me laayi hain magar ek Hadees ko bhi Inki Tadlees ki wajah se Za’eef Nahi kaha hai.

Mere Ilm ke mutaabiq Zubair Ali Zai pehla Shakhs hai Jisne Is hadees ko aur Tark Rafayadayn ki Hadees ko Sufyan Sauri (rahimahullah) ki Tadlees ki wajah se Za’eef kaha hai. Jab ke Is hadees me Sufyan Sauri (rahmatullahi alaih) ki Mutaabi’aat maujood hain magar Unme se Kisi ne bhi “Alaa Sadrihi” ke alfaaz ki Zyaadat bayaan nahi ki hai aur Mu’ammal ki taraf se is rivaayat me Zyaadati saabit hai.

Firqa Ahl-e-Hadees Ki Garhi Hui Hadees:
Ghair-Muqallid Jalaaluddin Qaasmi Saahab likhte hain: “Allamah Albani Jaise Muhaqqiq ne (Irwa’ Al-Ghaleel) me Is Hadees ko Shuwahid aur Turq ki bina per Sahih Kaha hai, kyonke Yehi rivaayat doosri Sanad se aayi hai jisme Mu’ammal bin Isma’eel Nahi hain, Iski Sanad Hasb-e-Zail hai…. [Ahsanul Jidaal, Page: 89]

Phir Jalaaluddin Saahab ne Ek Nayi Hadees banaayi hai Jo poore Zakheera-e-Ahadees me Nahi milti Ya’ni Sanad (Chain) [Sahih Muslim] ki li hai aur Matan (Text) [Sahih Ibne Khuzaymah] ka liya hai.

Aisa tareeqah apnaaya jaaye to phir Koi Hadees Za’eef nahi rahegi aur Na hi Koi Hadees Sahih rahegi. Aise Muharrifeen se Allah hi hamaari hifaazat farmaaye. (Aameen)

(III) Mu’ammal Bin Isma’eel Per Jarah:
Jalaaluddin Saahab Ye bhi dekh lete ke Albani Saahab jaise Muhaqqiq ka Mu’ammal bin Isma’eel ke baare me kya kehna hai.?

1. Nasiruddin Albani is Hadees-e-Wa’il per apni Tehqeeq peish karte hain ke, “Iski Isnaad Za’eef hai kyonke Mu’ammal Jo Isma’eel ka beta hai wo SA’EE AL-HIFZ (Bura Hafzah wala) hai.”

Iske ba’d Albani Saahab Jama’ti Ta’ssub se Maghloob ho kar Kehne lagey ke, “Lekin Ye Hadees Sahih hai kyonke Ma’na ke lihaaz se Ye Kuch Turq se aayi hai aur Seene per hath baandhne ki aur bhi kayi Ahadees Iski Shaahid hain.” [Sahih Ibne Khuzaimah, Jild:1, Page: 243; Makaalmaat Noorpuri, Page: 528]

Kaash Albani saahab saath hi iski bhi wizaahat kar dete ke Sa’ee Al-Hifz Raavi ki rivaayat kis darjah ki Za’eef hoti hai aur Wo Kis tarah se Sahih ho jati hai.?

Aur is Hadees-e-Wa’il ka ek Turq bhi aisa peish nahi kiya jisme “Alaa Sadrihi (Seene Per)” ke Alfaaz maujood ho aur wo Sahih ho.

Imaam Bayhaqi (rahmatullahi alaih) likhte hain: “Ek Jama’t ne Sufyan Sauri (rahimahullah) se isko rivaayat kiya hai lekin inme se kisi Ek ne bhi “Alaa Sadrihi (Seene Per)” ke alfaaz zikr nahi kiye sivaaye Mu’ammal bin Isma’eel ke.” [Al-Khilaaqyat Al-Bayhaqi Makhtootah Page: 37]

Imaam Bayhaqi (rahimahullah) ke Qoul ki Tehqeeq:
Kutab Ahadees ke hawalah se Hadees-e-Wa’il ki Hum Yaha’n Chand Isnaad Zikr Karte hain Jis se Ye pata chalega ke Mu’ammal bin Isma’eel ne Kharab Hafzah ki bina per “Ala Sadrihi (Seene Per)” ke Alfaaz ki Zyadati ki hai.

Is Hadees ki Sanad Aasim bin Kulaib (rahimahullah) tak Ek hi hai.

Wa’il bin Hujar (raziallahu anhu) ► Kulaib bin Shihab ► Aasim bin Kulaib (rahmatullahi alaihim)

Iske ba’d Aasim bin Kulaib (rahimahullah) se rivayat karne waale mukhtalif hain..

1. Zaa’idah (rahimahullah)…
Sanad:– Wa’il bin Hujar (raziallahu anhu) ► Kulaib bin Shihab ► Aasim bin Kulaib ► Zaa’idah (rahmatullahi alaihim)……. [Sunan Abu Dawood; Sunan Nisa’i; Sunan Kubra Bayhaqi]

Phir Zaa’idah se is hadees ko Unke 3 Shagird rivayat karte hain..

(i). Abdullah bin Mubarak [Sunan Nisa’i]
(ii). Abul Waleed Tyalasi [Sunan Abu Dawood]
(iii). Abdul Samad [Musnad Ahmad]

2. Bishr bin Mufazzal (rahimahullah)…
Sanad:– Wa’il bin Hujar (raziallahu anhu) ► Kulaib bin Shihab ► Aasim bin Kulaib ► Bishr bin Mufazzal (rahmatullahi alaihim)……. [Sunan Abu Dawood; Sunan Ibn-e-Majah]

Bishr bin Mufazzal se is hadees ko Unke 2 Shagird rivayat karte hain.
(i). Musaddad [Sunan Abu Dawood]
(ii). Bishr bin Mu’az [Sunan Ibne Majah]

3. Salaam bin Saleem (rahimahullah)…
Sanad:– Wa’il bin Hujar (raziallahu anhu) ► Kulaib bin Shihab ► Aasim bin Kulaib ► Salaam bin Saleem (rahmatullahi alaihim)……. [Musnad At-Tyalasi]

4. Khalid bin Abdullah…
Sanad:– Wa’il bin Hujar (raziallahu anhu) ► Kulaib bin Shihab ► Aasim bin Kulaib ► Khalid bin Abdullah (rahmatullahi alaihim)……. [Sunan Kubra Bayhaqi]

5. Abdullah bin Idrees (rahimahullah)…
Sanad:– Wa’il bin Hujar (raziallahu anhu) ► Kulaib bin Shihab ► Aasim bin Kulaib ► Abdullah bin Idrees (rahmatullahi alaihim)……. [Sunan Ibn-e-Majah]

6. Shu’bah bin Al-Hajjaj (rahimahullah)…
Sanad:– Wa’il bin Hujar (raziallahu anhu) ► Kulaib bin Shihab ► Aasim bin Kulaib ► Shu’bah bin Al-Hajjaj (rahmatullahi alaihim)……. [Musnad Ahmed]

Shu’bah se is hadees ko Unke 2 Shagird rivayat karte hain..
(i). Hashim bin Al-Qasim [Musnad Ahmed]
(ii). Aswad bin Aamir [Musnad Ahmad]

7. Zaheer bin Mu’awiyah (rahimahullah)…
Sanad:– Wa’il bin Hujar (raziallahu anhu) ► Kulaib bin Shihab ► Aasim bin Kulaib ► Zaheer bin Mu’awiyah (rahmatullahi alaihim)……. [Musnad Ahmed; Mu’ajjam Kabeer Tabrani]

8. Abdul Wahed (rahimahullah)…
Sanad:– Wa’il bin Hujar (raziallahu anhu) ► Kulaib bin Shihab ► Aasim bin Kulaib ► Abdul Wahed (rahmatullahi alaihim)……. [Musnad Ahmed]

9. Abu Awanah (rahimahullah)…
Sanad:– Wa’il bin Hujar (raziallahu anhu) ► Kulaib bin Shihab ► Aasim bin Kulaib ► Abu Awanah (rahmatullahi alaihim)……. [Mu’ajjam Kabeer Tabrani, Jild: 22, Raqam# 90]

10. Abu Is’haq (rahimahullah)…
Sanad:– Wa’il bin Hujar (raziallahu anhu) ► Kulaib bin Shihab ► Aasim bin Kulaib ► Abu Is’haq (rahmatullahi alaihim)……. [Mu’ajjam Kabeer Tabrani, Jild: 22, Raqam# 91]

11. Qays bin Rabee’ (rahimahullah)…
Sanad:– Wa’il bin Hujar (raziallahu anhu) ► Kulaib bin Shihab ► Aasim bin Kulaib ► Qays bin Rabee’ (rahmatullahi alaihim)……. [Mu’ajjam Kabeer Tabrani Jild: 22, Raqam#79]

12. Muhammad bin Fuzayl (rahimahullah)…
Sanad:– Wa’il bin Hujar (raziallahu anhu) ► Kulaib bin Shihab ► Aasim bin Kulaib ► Muhammad bin Fuzayl (rahmatullahi alaihim)……. [Sahih Ibne Khuzaymah, Raqam# 478]

13. Abul Ahwas (rahimahullah)…
Sanad:– Wa’il bin Hujar (raziallahu anhu) ► Kulaib bin Shihab ► Aasim bin Kulaib ► Abul Ahwas (rahmatullahi alaihim)……. [Musnad Tyalasi Raqam# 1020]

Hamaari Tehqeeq ke mutaabiq Aasim bin Kulaib (rahimahullah) se in 13 Shagirdo ne is hadees ko rivaayat kiya hai aur in 13 Shagirdo’n se Unke bohat se shagird rivaayat karte hain. In Sabhi Hazraat ne haath baandhne ka zikr kiya hai magar Ek ne bhi Lafz “Alaa Sadrihi” ki Zyadati bayaan nahi ki hai.

Aasim bin Kulaib (rahimahullah) se Unke Ek aur Shaagird Sufyaan Sauri (rahimahullah) bhi is hadees ko rivaayat karte hain phir Unsey rivaayat karne waale Unke 3 Shaagird Hum ko mile hain..

14. Abdullah bin Al-Waleed (rahimahullah)…
Sanad:– Wa’il bin Hujar (raziallahu anhu) ► Kulaib bin Shihab ► Asim bin Kulaib ► Sufyan As-Sauri ► Abdullah bin Al-Waleed (rahmatullahi alaihim)……. [Musnad Ahmed]

15. Muhammad bin Yusuf Al-faryabi (rahimahullah)…
Sanad:– Wa’il bin Hujar (raziallahu anhu) ► Kulaib bin Shihab ► Asim bin Kulaib ► Sufyan As-Sauri ► Muhammad bin Yusuf Al-faryabi (rahmatullahi alaihim)……. [Mu’ajjam Kabeer Tabrani, Jild: 22, Raqam# 78]

16. Mu’ammal bin Isma’eel (rahimahullah)…
Sanad:– Wa’il bin Hujar (raziallahu anhu) ► Kulaib bin Shihab ► Asim bin Kulaib ► Sufyan As-Sauri ► Mu’ammal bin Isma’eel (rahmatullahi alaihim)……. [Sahih Ibne Khuzaymah, Raqam# 479]

Sirf aur sirf Mu’ammal bin Isma’eel ki is rivaayat me lafz “Ala Sadrihi” ki Zyaadati mazkoor hai, Sauri (rahimahullah) ke baqya Do Shagird is Zyaadati ko rivaayat nahi karte. Ya’ni is hadees ki kul 16 Isnaad me se 15 me Ye Zyaadati mazkoor nahi. Aur Simaak bin Harb ke Shaagirdo’n ke Shaagirdo’n ko bhi milaa liya jaaye to 20, 25 ke bhi ooper Isnaad ho jaayengi.

Is Tehqeeq se ma’loom hua ke “Ala Sadrihi” ki Zyaadati ko rivaayat karne me Mu’ammal bin Isma’eel MUNFARID (Akele) hain. Pas Mu’ammal ki Ghalti Sabit hai aur Ye Hadees Shaaz wa Mu’allil (Za’eef) hai.

2. Ghair-Muqallid Mohammad Gondolvi Saahab ne SHUZOOZ KI BEHAS ka Unwaan qayem kar ke likha hai: “Agar Ek SIQAH Raavi Ba-wajood Siqah hone ke apne se Zyadah Siqah ki MUKHALIFAT kare Ya Ek Siqah Raavi bohat se Siqah Raavyo’n ki Mukhalifat kare Usko SHAAZ kehte hain. AGAR SIQAH RAAVI HADEES ME KOI LAFZ BARHAAYE JO DOOSRE SIQAH RAVIYO’N KI RIVAAYAT ME NA HO, TO BA’Z WAQT USKI ZYADATI MAQBOOL HOTI HAI AUR BA’Z WAQT MARDOOD. Siqah Raavi ki Zyadati Hameisha Qubool Nahi hoti.” [Khairul Kalaam Page 40]

3. Godolvi Saahab Allamah Ibne Salah (rahimahullah) se Naqal karte hain: “MARDOOD SHAAZ ki 2 Qismei’n hain, Ek wo Jo (Doosre Raaviyo’n ki Hadees ke) MUKHALIF ho, Doosri wo hai Jiska Raavi AKELA ho aur MUNFARID Raavi me Is Qadar Wasooq aur Zabt na ho Jiski bina’ per Us ZU’AF aur NIKAARAT ka Jabar ho sake, Jo Akela hone se paida hua hai.” [Khairul Kalaam Page: 41]

Mu’ammal bin Isma’eel Sa’ee Al-Hifz, Kaseer Al-Khata’ wa Kaseer Al-Ghalat Raavi hain lihaaza Ye hadees Unke Tafarrud ki wajah se Shaaz hai.

4. Zubair Ali Zai saahab Usool likhte hain: “Jo
KASEER AL-GHALAT, KASEER AL-AUHAAM,
KASEER AL-KHATA’ aur SA’EE AL-HIFZ wagherah
(Raavi) ho Uski Munfarid (Akeli) Hadees ZA’EEF
hoti hai.” [Noorul Aynayn Page: 63]

Ghair-Muqallideen ke Is doosre Usool se bhi Ye Hadees ZA’EEF saabit hui. (Alhamdulillah)

Ghair-Muqallid Ulema’ Ka Iqraar:
5. Ghair-Muqallid Muhaddis Abdur Rahman Mubarakpuri Saahab Seene per Hath baandhne ki Is Hadees-e-Wa’il ko (SUNAN KUBRA BAYHAQI) ke hawale se Naqal kar ke likhte hain: “Hum Tasleem karte hain ke Mo’mal bin Isma’eel Za’eef hai aur Bayhaqi ki Ye rivayat ZA’EEF hai…..” [Abkaar Al-Minan Page: 359]

6. Ghair-Muqallid Abdur Ra’oof Sindhoo likhte hain: “Ye sanad Za’eef hai kyonke Mu’ammal bin Isma’eel “Sa’ee Al-Hifz” hain Jaisa ke Hafiz Ibne Hajar (rahmatullahi alaih) ne (Taqreeb 2/290) me kaha hai. Abu Zar’ah ne kaha hai bohat Ghaltiya karta hai (KHATA’ KASEER). Imam Bukhari (rahmatullahi alaih) ne isey Munkar Al-hadees kaha hai. Zehbi (rahmatullahi alaih) ne kaha Ye Hafiz Aalim hai magar Ghaltiya karta hai (YAKHTI).” [Al-Qoul Al-Maqbool Fee Sharah wa Ta’leeq Salatur Rasool Page: 340]

Zubair Ali Ka Apne Hi Usoolo’n Se Tazaad:
Muhaddiseen ke nazdeek Jarah wa Ta’deel maanne ke kuch Usool muqarrar hain.

Ghair-Muqallid Zubair Ali ne bhi Jarah wa Ta’deel ko maanne ke kuch Usool banaaye hain Jo hum yaha’n naqal karte hain.
(i). Jarah Mufassar, Ta’deel Mubham per Muqaddam hogi.
(ii). Ta’deel Mufassar, Jarah Mubham per Muqaddam hogi.
(iii). Agar Jarah (Mufassar) aur Ta’deel (Mufassar) ba-Hum Barabar ho to Jarah Muqaddam hogi. [Noorul Aynayn Page: 61]

Mazeid Ye bhi likha hai ke “Agar Jarah wa Ta’deel me A’imma-e-Muhaddiseen ka Ikhtilaaf ho Jaaye to Pehle Tatbeeq di Jaayegi aur Agar Tatbeeq Na-Mumkin ho to Phir Ja kar MUHADDISEEN ki Aksariyat ko dekha Jaayega.” [Noorul Aynayn; Page: 61]

Zubair Ali ne [Noorul Aynayn; New Edition Page: 61] me is Usool me Kuch izaafah kiya hai ke, Jarah wa Ta’deel dono Mufassar aur Muta’riz ho to Muhaddiseen ki Aksariyat ko Tarjeeh di Jayegi.

Mu’ammal ke ta’lluq se Jarah wa Ta’deel me A’imma-e-Muhaddiseen ke darmyan Koi Ikhtilaf nahi Kyonke Jarah Unke Hafzah se Ta’lluq rakhti hai aur Ta’deel Unki Adaalat se.. Lihaaza Muhaddiseen ki Aksariyat dekhne ka sawal hi paida nahi hota.

Hadees Ki Sanad Ke Raaviyo’n Me Bunyadi Taur Per 2 Baatei’n Dekhi Jaati Hain..
(i). Hifz (Ya’ni Raavi Ka Hafzah Achha Ho)
(ii). Adaalat (Ya’ni Raavi Neiko-kaar Ho, Faasiq Wa Faajir Na Ho)

Chunanchah Ghair-Muqallid Zubair Ali Zai Saahab Jarah wa Ta’deel me Tatbeeq (Jor) dete hue likhte hain:
Ek dafa’h kaha: Siqah;
Doosri dafa’h kaha: Siqah Sa’eeul Hifz Ya Sa’eeul Hifz;
Nateejah: (adalat ke Lihaaz se) SIQAH aur (Hafzah ke lihaaz se) SA’EE AL-HIFZ hai. [Noorul Aynayn, Page: 62]

Ghair-Muqallid Irshadul Haq Asri Saahab ne likha hai: “SA’EE AL-HIFZ aur KASEER AL-WEHAM ki Jarah MUFASSAR hai.” [Tozeehul Kalaam, Page 962, New Edition]

Pas Ghair-Muqallideen Ulema’ ke bataaye In Usoolo’n ka Haasil Ye hua ke, Mu’ammal bin Isma’eel Adaalat ke lihaaz se Siqah hain aur Haafzah ke lihaaz se Sa’ee Al-Hifz hain aur in per Jarah Mufassar maujood hai.

Zubair Ali saahab ek aur Usool likhte hain: “Jo KASEER AL-GHALAT, KASEER AL-AUHAAM, KASEER AL-KHATA’ aur SA’EE AL-HIFZ waghera (Raavi) ho Uski Munfarid (Akeli) Hadees ZA’EEF hoti hai.” [Noorul Aynayn Page: 63]

Humne ooper Imaam Bayhaqi (rahmatullahi alaih) ke hawalah de kar Isnaadi Tehqeeq naqal kar di hai ke Mu’ammal is hadees me lafz “Ala Sadrihi” ki Zyadati rivayat karne me Munfarid (Akele) hain.

Qara’een-e-Kiraam.! Ab aap Khud faislah karein ke Mu’ammal bin Isma’eel Jo ke Sa’ee Al-Hifz hain, Unki Ye Munfarid rivaayat in Usoolo se Za’eef sabit hui ke nahi..?

Zubair Ali ne likha hai ke, “Jaariheen ki Jarah Aam hai aur Mu’daleen ki Ta’deel me Takhsees maujood hai, Yahya bin Mu’een (rahmatullahi alaih) ne Mu’ammal bin Isma’eel ko Sufyan Sauri (rahmatullahi alaih) ki rivayat me Siqah qaraar diya hai.” [Namaz me Hath baandhne ka Hukm aur Maqaam Page: 19]

Mazeid likha hai:
“Agar koi kahe ke Mu’ammal is rivayat me Tanha hai to Iska Jawab Ye hai ke…
(1). Sufyan Sauri se rivaayat karne me Siqah hai lihaaza iski hadees Hasan hai.
(2). Iski rivaayat kisi Siqah Raavi ke khilaaf nahi hai.
(3). Bohat si Ahadees iski Shaahid hain.” [Namaaz me Hath baandhne ka Hukm aur Maqaam Page: 20]

Hum yaha’n per Zubair Ali ke in bahaano ka ek ek kar ke Jawab dete hain.
Jawaab#(1):
Awwalan…. Yahya bin Mu’een (rahmatullahi alaih) se Mufassar Ta’deel Ibne Abi Hatim (rahmatullahi alaih) ne apni Kitaab (Jarah wa Ta’deel) me naqal ki hai magar iski Sanad Ma’roof nahi hai kyonke Iski Sanad me Ek Raavi Ya’qoob bin Is’haq hain Jinki Siqahat saabit nahi. Allamah Zehbi (rahmatullahi alaih) ne apni kitab (Tareekh Al-Islam) me inka zikr kiya hai aur in ke liye lafz “Haafiz” ka iste’mal kiya hai magar is se inki Siqaahat saabit nahi hoti. Lihaaza Ye Mufassar Ta’deel Mardood (Rejected) hai.

Saaniyan…. Yahya bin Mu’een (rahmatullahi alaih) ne khud farmaya hai ke, Sufyan Sauri (rahimahullah) ki rivayat me Mu’ammal se Hujjat nahi pakri ja sakti. [Mu’arifat Ar-Rijaal, Raqam# 549]

Saalisan…. Allamah Ibne Hajar (rahimahullah) se Mu’ammal (‘an) Sufyan ki rivaayat per Jarah Mufassar maujood hai, likhte hain: “Isi tarah se Mu’ammal bin Isma’eel ki hadees Jo Sauri (rahimahullah) se ho Usme Zu’af hota hai.” [Fathul Baari Sharah Sahih Bukhari; Jild:9, Page:206]

Ghair-Muqallid Zubair Ali ne Usool Likha hai: “10 ne kaha ALIF Siqah hai aur Ek ne Kaha ALIF, BAA me Za’eef hai. Nateejah: ALIF Siqah hai aur BAA me Za’eef hai.” [Noorul Aynayn Page: 61]

Is Usool se saabit hua ke Agar Mu’ammal Siqah bhi hain to Sufyan Sauri (rahmatullahi alaih) se rivaayat karne me Za’eef hain. Aur Hadees-e-Wa’il is Usool se bhi Za’eef Saabit hui. Fa lillahil Hamd.

Raabi’an…. Jin Muhaddiseen ne Mu’ammal (‘an) Sufyan ki doosri rivaayaat ko Hasan Ya Sahih kaha hai to Ye Ta’deel Mubham hai Jo Jarah Mufassar ke muqablah me Mardood hai kyonke Muhaddiseen, Hadees ko Hasan Ya Sahih Shuwaahidaat ki bunyad per bhi Kehte hain Jaise Ghair-Muqallid Albani ne is Hadees-e-Wa’il ko Shwaahid ki bunyaad per Sahih kaha hai aur saath hi bata diya ke Mu’ammal bin Isma’eel Za’eef hain.

Mazeid Ghair-Muqallideen khud in Muhaddiseen ki har har Tasheeh wa Tehseen se Ittifaq nahi rakhte to inka hawaalah peish karna hi Fuzool hai.

Jawaab#(2): Mu’ammal ki rivaayat kisi Siqah Raavi ke khilaf nahi hai kehna bhi Zubair Ali ke apne hi Usool ke Khilaaf hai.

Zubair Ali ne Usool likha hai: “Jo KASEER AL-GHALAT, KASEER AL-AUHAAM, KASEER AL-KHATA’ aur SA’EE AL-HIFZ waghera (Raavi) ho Uski Munfarid (Akeli) Hadees ZA’EEF hoti hai.” [Noorul Aynayn Page: 63]

Mu’ammal Sa’ee Al-Hifz hai aur is Hadees ko rivayat karne me Munfarid hai. Pas Hadees Za’eef hai.

Jawaab#(3): Agar Shuwahidaat se Raavi Siqah Ya Hadees Sahih ho jaati hai to phir “Naaf ke neeche haath baandhne” ki Hadees-e-Ali ke bhi bohat si Shuwahidaat maujood hain. Lihaaza Hamaari Daleel to Hadees-e-Wa’il se bhi Zyadah Sahih aur Qawi ho jayegi kyonke Hamaari Daleel me sirf Ek Raavi Abdur Rahman bin Is’haq per Kalaam baaqi reh jaata hai to Is Hadees-e-Wa’il ke Kul 3 Raaviyo’n per khud Firqa Ahl-e-Hadees ke Ulema’ ne Jarah naqal kar rakhi hai.

Ek to kaha ke is Hadees ki bohat si Ahadees Shaahid hain magar Zubair Ali ne apne poore Risaalah me is Hadees-e-Wa’il ki sirf 2 hi Shaahid zikr kar ke Unse Hujjat Qaayem karne ki Koshish ki hai.

(I). Hadees-e-Hulab: Ye hadees Namaaz ke andar Haath baandhne ke Ta’lluq se Ghair Sareeh hai balke Salaam pheirne ke ba’d Seene per ek hath rakhne ke ta’lluq se hai. Is hadees me Lafz “Ala Sadrihi” ka izaafah Ghair-Mehfooz hai.

Hulab (raziallahu anhu) ki is Hadees ko Hamare Ilm ke mutabiq Simaak bin Harb se 8 Shagirdo ne rivayat kiya hai.

1. Sufyan Sauri (rah.):
SANAD: Hulab (raz.) – Qabeesah bin Hulab – Simaak – Sufyan [Musnad Ahmed; Mu’ajjam As-Sahaba; Darqutni; Musannaf Ibne Abi Shaibah]

2. Abul Ahwas (rah.):
SANAD: Hulab (raz.) – Qabeesah bin Hulab – Simaak – Abul Ahwas [Tirmizi; Ibne Majah]

3. Shu’bah (rah.):SANAD: Hulab (raz.) – Qabeesah bin Hulab – Simaak – Shu’bah [Musnad Ahmed]

ِ4. Shareek (rah.):
SANAD: Hulab (raz.) – Qabeesah bin Hulab – Simaak – Shareek [Muajjam As-Sahaba Li Ibne Qaane’]

5. Zuhair (rah.):
SANAD: Hulab (raz.) – Qabeesah bin Hulab – Simaak – Zaheer [Mu’ajjam As-Sahaba]

6. Israeel (rah.):
SANAD: Hulab (raz.) – Qabeesah bin Hulab – Simaak – Israeel [Mu’ajjam As-Sahaba]

7. Asbaat bin Nasr (rah.):
SANAD: Hulab (raz.) – Qabeesah bin Hulab – Simaak – Asbaat bin Nasr [Mu’ajjam Kabeer Tabrani]

8. Zaa’idah (rah.):
SANAD: Hulab (raz.) – Qabeesah bin Hulab – Simaak – Zaa’idah [Mu’ajjam Kabeer Tabrani]

Abul Ahwas (rah.) se Unke 2 Shagirdo’n ne Is Hadees ko rivayat kiya hai lekin Kisi ne bhi Lafz SEENE PER ki ZIYADAT bayan Nahi ki hai.

1. Qutaibah (rah.):
SANAD: Hulab (raz.) – Qabeesah bin Hulab – Simaak – Abul Ahwas – Qutaibah [Jami’ Tirmizi]

2. Usman bin Abi Shaibah (rah.):
SANAD: Hulab (raz.) – Qabeesah bin Hulab – Simaak – Abul Ahwas – Usman bin Abi Shaibah [Sunan Ibne Majah]

Phir Sufyan Sauri (rahmatullahi alaih) se is hadees ko unke 4 Shagirdo ne rivayat kiya hai Jisme se 3 Shagirdo ne Lafz “Seene Per” ki zyadat nahi ki hai.

1. Abdur Rahman bin Mehdi (rah.):SANAD: Hulab (raz.) – Qabeesah bin Hulab – Simaak – Sufyan – Abdur Rahman bin Mehdi [Sunan Darqutni]

2. Wakee’ (rah.):
SANAD: Hulab (raz.) – Qabeesah bin Hulab – Simaak – Sufyan – Wakee’ [Musannaf Ibne Abi Shaibah]

3. Muhammad bin Kaseer (rah.):
SANAD: Hulab (raz.) – Qabeesah bin Hulab – Simaak – Sufyan –Muhammad bin Kaseer [Mu’ajjam As-Sahaba Li Ibne Qane’]

4. Yahya bin Sa’eed (rah.):
SANAD: Hulab (raz.) – Qabeesah bin Hulab – Simaak – Sufyan – Yahya bin Sa’eed [Musnad Ahmed]

Sirf isi ek rivayat me Lafz “Ala Sadrihi” ki Zyadati hui hai.

Ya’ni is hadees ki kul 12 Isnaad me se 11 me Lafz “Ala Sadrihi” maujood nahi.

Zubair Ali ke Muhtaram Sheikh Irshaadul Haq Asri Ghair-Muqallid naqal karte hain ke, “Hafiz Abu Bakar Al-Barweiji (rahimahullah) farmaate hain: RAAVI MUNFARID (Akela) HO AUR MATAN KISI AUR TAREEQ SE MARWI NA HO TO USEY BHI MUNKAR KEHTE HAIN. [Muqaddamah Ibne Salah pg 72]” [Dekhiye Touzeehul Kalaam Page: 791, New Edition]

Iske alawah is hadees ke 2 Raavi Simaak bin Harb aur Qabeesah bin Hulab per Kalaam hai.

Isi wajah se Ghair-Muqallid Abdur Ra’oof Sindhoo likhte hain: “Is hadees ki Sanad agarchah Za’eef hai magar Shuwaahid me Ye Qabil-e-Zikr hai.” [Al-Qoulul Maqbool Page: 341]

Pas Ye hadees Ghair Saheeh hai. Isme Illat-e-Qadihah (Hidden Defect) maujood hai. Is Hadees ko doosri Za’eef Ahadees ki Shaahid banaane se kya faydah.?

(II). Taaba’i Taawus (rahmatullahi alaih) ki rivaayat:
Awwalan… Is hadees me Ek Raavi Suleiman bin Moosa Za’eef hain.

Imaam Bukhaari (rahmatullahi alaih) ne kaha: INDAHU MANAAKEER (Iske paas MUNKAR Ahadees hoti hain). [Az-Zu’afaa As-Sagheer Lil Bukhari Page: 55, 56]

Imaam Bukhaari (rahimahullah) ne farmaaya: “Jiske muta’lliq Main Munkar Al-hadees kahoo Us se rivaayat lena Halaal Nahi.” [Fathul Mughais Jild: 1/ Safah: 373]

Ghair-Muqallid Zaahidi Saahab likhte hain: “Jis Aadmi me Ye Wasaf MUNKAR AL-HADEES paaya jaaye Uski Hadees TARK ke laayeq hai.” [Tehqeeq Al-Ghaayah, Page: 62]

Abdur Ra’oof Sindhoo ne bhi iqraar kiya hai ke, Suleiman bin Moosa ki wajah se Iski sanad Hasan hai. [Al-Qoulul Maqbool, Page: 340]

Saaniyan… Taos (rahimahullah) ne baghair Kisi Sahaabi (raziallahu anhu) ka naam le kar is Hadees ko rivaayat kiya hai, isliye Ye Mursal hai. Aur Firqa Ahlul hadees ke nazdeek Mursal Za’eef wa Mardood hoti hai.

Zubair Ali ne khud likha hai: “Har Wo Hadees Jisme SAHEEH Hadees Ya HASAN Hadees ki SIFAAT maujood na ho to Wo Hadees Za’eef hogi.. aur iski Iqsaam ye hain Maslan (Za’eef) MAUZOO’, MAQLOOB, SHAAZ, MU’ALLIL, MUZTARIB, MURSAL, MUNQATA’ aur MU’AZZIL waghera. [Noorul Ainain page: 60]

Zubair Ali ne ek aur jagah likha hai, “Jam’hoor Muhaddiseen ke nazdeek Taaba’i ki Mursal rivaayat har lihaaz se Mardood hai.” [Fataawa Ilmiyah; Jild:2, Page: 290]

Zubair Ali ne Marfoo’ Hukmi Hadees-e-Ali ke Muqaabil me
Is Za’eef Mursal rivaayat ko Ilzaami taur per Ahnaaf ke khilaaf peish kiya hai. Ye to Nari Jihaalat wa Himaaqat hui.

Baaqi ki jitni bhi is mazmoon ki Ahadees aayi hain wo Tamaam ki Tamaam Za’eef hain. Isiliye Zubair Ali ne unka zikr tak nahi kiya hai sivaaye Ek ke. Phir bhi Hum un chand Ahadees ka Mukhtasar sa Jawaab de dete hain.

(III). Hadees-e-Wa’il: Wa’il (raziallahu anhu) se ek doosri Sanad se “Seene per Hath baandhne” ki hadees [Sunan Kubra Bayhaqi] me marwi hai.
Iski sanad me kul 3 Raaviyo’n per Kalaam hai.
(i). Abdul Jabbar ki Waalidah ka Haal ma’loom nahi.
(ii). Muhammad bin Hajar ke baare me Imam Bukhari (rahimahullah) ne FEEHI BA’ZUN NAZAR keh kar Inki siqaahat ko mashkook tehraaya hai. Imaam Zehbi (rahimahullah) ne kaha Iske paas Munkar rivaayaat hain. [Meezan Al-aitedaal 3/511]
(iii). Sa’eed bin Abdul Jabbaar ke baare me Imam Nasa’i (rahimahullah) ne kaha, “Qawi nahi hai”. Ibne hajar (rahimahullah) ne kaha, Za’eef hai. [Meezan 3/215; Taqreeb Raqam# 238]

Zubair Ali Zai ka Iqraar hai ke, “Ye rivaayat Sakht Za’eef hai. Muhammad bin Hajar ki rivaayatei’n Munkar hain. Umme Abdul Jabbaar ki Tauseeq ma’loom nahi aur Sa’eed bin Abdul Jabbaar bhi Majrooh hai. [Namaaz Me Haath Baandhne Ka Hukm Aur Maqaam, Page: 25]

(IV). WANHAR (Surah Kausar: 2) ki Tafseer:
Hazrat Ali wa Ibne Abbas (raziallahu anhum) se Iski Tafseer “Seene per Hath baandhne” ki marwi hai.

Hazrat Ali (raziallahu anhu) se marwi Tafseer me Ek Raavi Al-Ijaaj Al-Jahdari hain Jinka haal ma’loom nahi.

Khud Zubair Ali ne likha hai: “Aasim Al-Jahdari (rahimahullah) aur Uqbah bin Sab’han (rahimahullah) ke darmyan Al-Ijaaj Al-Jahdari ka Waastah hai (Tareekh Al-
Kabeer 6/437). Al-Ijaaj Maj’hool Al-Haal hai. [Namaz me hath baandhne ka Hukm aur Maqaam Page 57]

Mazeid likha hai: Ibne Turkmani Hanafi ne likha hai ke, “Iski Sanad aur Matan me Iztiraab hai.” [Page: 57]

Lihaaza Ye Tafseer Sanad wa Matan ke lihaaz se Muztarib hone ki wajah se Za’eef hai.

Aur Ibne Abbas (raziallahu anhu) se marwi Tafseer Ki Sanad me Ek Raavi hai Rooh bin Al-Musayyab Jis per Jarah Mufassar (Clear Critical) maujood hai…

Chunanchah Ibne Hibbaan (rahimahullah) farmaate hain: “Ye Siqaat ka hawalah de kar Mauzoo’ (Jhooti) rivaayaat bayaan karta tha.” [Lisaanul Meezaan 3/486]

Aise Jhootay Raaviyo’n ki Hadees Sahih nahi balke Jhooti hoti hai. Phir bhi ba’z Ghair-Muqallideen is Jhooti Hadees ko Apni Daleel banaate hain.

Ye raha Firqa Ahlul Hadees ki “Seene Per Hath Baandhne” ki sab se mazboot Daleel aur Uski Shuwahidaat ka Tajziyah.

Hadees ki Sihat ka Faislah Koi Qur’ani Ya Hadeesi Faislah Nahi hai balke Ye Muhaddiseen ki apni Ijtihaadi Raa’i hoti hai Jisme Khata’ (Ghalti) aur Sawaab (Sahih) dono ka ahtemaal (Possibility) hota hai. Za’eef Hadees ka matlab Ye nahi hota ke wo Hadees Nafs Al-Amr me Jhooti aur Na Qabil-e-Aitemaad hai balke sirf itna matlab hota hai ke Usool-e-Hadees per wo Khadi nahi utri hai.

Isiliye Hum Ahnaaf is Hadees-e-Wa’il ko Za’eef keh kar is ka inkaar nahi karte. Albattah Ye zaroor kehte hain ke “Naaf ke neeche haath baandhne” ki Hadees-e-Ali me SUNNAT ki siraahat hai aur Hadees-e-Wa’il me sirf Ek dafa’h ka amal hai Jo sirf Bayaan Jawaaz ke liye hai lihaaza Ye MARJOOH hai aur “Naaf ke neeche haath baandhna” RAAJEH hai. Is tarah ka mauqaf apnaane se Kisi Hadees ka Inkaar Laazim nahi aata.

Zubair Ali Zai ke peish kardah 3 Ahadees ke Saabit hone me Shakk hai albattah Hadees-e-Wa’il Jo (Sunan Kubra Bayhaqi) me marwi hai aur iski deegar Shuwahidaat me mazeid ek aur Taaweel ye bhi mumkin hai ke, Rasoolullah (Sallallahu alaihi wa Sallam) ne ek dafa’h Seene per haath Aurto’n ko Ta’leem dene ke liye baandha hai ke Aurtei’n apne haath Seene per baandha karei’n, isme unke liye Zyadah Pardah hai Jis tarah Aap (sallallahu alaihi wa sallam) ne Namaaz ke Qa’idah me Tawarruk kiya hai. Aurto’n ka Tawarruk karna Doosri Ahadees se saabit hai. (Wallaahu Aalam Bis-Sawaab)

┄─━═════▤▤═════━─┄

🔴PLEASE SHARE

Rafaidain

HUM RAFAYADEIN KYU NAHI KARTE ?

Rafayadain Karne ki Mashoor Ahadees ka Jayeza :

Ghair Muqallideen Hazraat Abdullah Bin Omer ki Rafe-yadain ki Riwayato ko Bade Shauq se Pesh Karte hai aur Kehte hai ke Aap Rdh. Bade Sunnat ke Paband The.

Lekin Hazrat Ibn Umar Rdh. ki Ahadees Ek Ek Jaisi Nahi Hai.

Unki Ahadees me Shadeed Isteraab hai.

1. Hazrat Abdullah Bin Umar (Raz.) Bayaan Farmaate Hai Ke Maine Rasool Ullah SAW Ko Dekha Ke Jab Aap SAW Ne Namaz Shuru Farmaayi Toh Haato Ko Kaandho Tak Utaaya Aur Ruku Me Jaate Waqt Aur Ruku Se Uthte Waqt Aap Saw Ne Haat Nahi Utaaye Aur Dono Sajdo Ke Darmiyaan Bhi Haat Nahi Utaaye.

[Musnad Al-Humaydi 277/2 , Hadees 614 , Saheeh Abu Awwaana : Jild 1 : 90 , Madawana Kubra: 71/1 , Saheeh Ibn Khuzaima : Jild 1 : 289 , Al-Khilaaqyaat Lil Bayhaqi V1/P404, Bawala Nasb Ur Riwaya 479/1]

Scan Page : 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1419128895003966&set=a.1419128878337301.1073741829.100007206072134&type=3&theater

2. Hazrat Abdullah Ibn Umar Rdh. se hi Manqool Riwayat me 2 Jagah Ek Iftetah E Namaz Ke Waqt Aur Dusre Ruku Ke Baad Utte Huve Rafedain Ka Zikr Hai Aur Ruku Me Jaane Ke Waqt Ka Rafedain Ka Zikr Nahi Hai.

(Muwatta Imam Malik : 25 , Muwatta Imam Muhammed : 79 , Sunan e Behaiqi : 69/2)

Scan Page :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1419128905003965&set=a.1419128878337301.1073741829.100007206072134&type=3&theater

3. Teesra Isteraab yeh hai ke Aap Rdh. se Namaz me 3 Jagah Rafe-yadain ka Zikr Farmaate hai : Takbeer e Tehrimi , Ruku se Pehle , Ruku ke Baad.

(Bukhari : 102/1 , Muslim 168/1)

Scan Page :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1419128921670630&set=a.1419128878337301.1073741829.100007206072134&type=3&theater

4. Hazrat Saalim Rh. se Marwi hai ke Abdullah Ibn Umar Rdh. Rdh. Takbeer e Tehrima , Ruku se Pehle , Ek Rakaat ke Baad aur Dusri Ke Baad Rafe-yadain Karte. (Musannaf Abdur Razzak : Jild 2 : Safa 68 )

Scan Page : 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1419128928337296&set=a.1419128878337301.1073741829.100007206072134&type=3&theater

5. Hazrat Abdullah Ibn Umar Rdh. Rdh. se Takbeer e Tehrima , Ruku se Pehle , Ruku ke Baad , Sajde se Pehle , 2 Rakaat ke Darmiyaan Rafe-Yadain Karna Manqool Hai (Al Muhalla : Jild 4 : Safa 93 )

Scan Page : 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1419128935003962&set=a.1419128878337301.1073741829.100007206072134&type=3&theater

6. Hazrat Abdullah Bin Umar Rdh. Takbeer e Tehrima ,Ruku se Pehle , Ruku ke Baad , 2 Rakaato ke Baad Rafe-yadain Karte. (Saheeh Bukhari : Jild 1 : Safa 368 , Hadees No : 700 )

Note : Bukhari ki yeh Riwayat Marfu Sanad ke Saat Maujood nahi.

Scan Page : 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1419128958337293&set=a.1419128878337301.1073741829.100007206072134&type=3&theater

7. Hazrat Abdullah Bin Omer Rdh. se Takbeer e Tehrima , Ruku se Pehle , Sajde se Pehle Rafe-Yadain Karna Manqool Hai. (Abu Dawud : 108/1)

8. Hazrat Abdullah Bin Omer Rdh. se Ruku se Pehle , Sajde se Pehle Rafe-Yadain Karna Manqool Hai. (Majmua Al Zawaid : 102/2)

Scan Page :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1419128971670625&set=a.1419128878337301.1073741829.100007206072134&type=3&theater

9. Hazrat Abdullah Ibn Umar Rdh. se Upar se Neeche aur Neeche se Upar Jaate Huwe Rafe-Yadain Karna Manqool Hai. (Mushkil Al Asaar : Jild 2 : Safa 20).

Scan Page : 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1419128988337290&set=a.1419128878337301.1073741829.100007206072134&type=3&theater

Algarz Hazrat Abdullah Bin Omer Rdh. Ki Riwayat Me Jaisa Ke Abhi Pesh Ki Gayi Isteraab Hai Isse Aitejaaj Kaise Saheeh Hogaya Agar Koi Hanafi Aisi Riwayat Se Istedlaal Kardeta Toh Yeh Log Cheegh Pukaar Karte Magar Yahi Log Aisi Riwayat Se Istedlaal Karke Faqr Karte Hai.

Aur Agar yeh hadees ka Kisi tarah difa kiya jaaye.

Note : Difa Karne ke Usool Ghair Muqallideen Hazraat ko Pesh Karne Padhege ke Hum Sajde se Pehle , Sajde ke Baad , Pehli Rakaat ke Baad Wagira Jagah Rafe-Yadain Kyun Nahi Karte aur Jaha Karte hai Uski Kya Wajeh ??

Barhaal toh isse zyada se zyada yeh sabit hoga ke rasoolullah SAW ne Rafe-yadain kiya hai. Puri Ummat yeh samajti hai ke Rafe-yadain Huzur SAW ka Amal Hai Iska Inkaar Koi nahi karta Lekin Asal Kalaam is par baat hai ke Aap SAW ne Yeh Amal Hamesha Kiya ? Iska (Hamesha Rafe-Yadain Karne ka) Koi Saboot Nahi Milta.

Lekin Iske Qilaaf Bahut Saare Sahaba Ikraam Rdh. Aur Tabien Rh. Namaz Me Takbeer E Tehreema Ke Waqt Haat Utaate The Phir Dobaara Nahi Utaate The. (Tirmizi Shareef : Hadees : 782).

Scan:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1419128988337290&set=a.1419128878337301.1073741829.100007206072134&type=3&theater

Aur Isi Tarah Khud Hazrat Ibn Umar Rdh. Ka Amal bhi In Tamaam Ahadees ke Khilaaf Hai.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ : ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنْ الصَّلَاةِ .

SANAD: Ibne Abi Dawood »»► Ahmad bin Yunus »»► Abu Bakar bin Ayaash »»► Hussain »»► Mujahid (rahmatullahi alaihim)

Mujahid (Rah.) Farmate Hain Ke, “Maine Hazrat Abdullah Bin Umar (Raz.) Ke Peeche Namaz Parhi, Aap Ne Is Me Kahi’n Bhi Rafaul-Yadain Nahi Kiya Sivaaye Takbeer Aulaa (Tehreemah) Ke, Namaz Me.”

[Sharah Ma’aaniul Asaar : 163/1 , Musannaf Ibn Abi Shaiba : 417/2 , Hadees 2467]

Scan Page :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1419129025003953&set=a.1419128878337301.1073741829.100007206072134&type=3&theater

Is Riwaayat Ke Tamaam Raavi Bukhari Shareef Ke Raavi Hai.

Is Hadees Darz e Zail Muhaddiseen ne Saheeh Kaha Hai.

Alama Aini Rh. [Umdatul Qari 3/8]
Alama Ibn Turkamani Rh. [Jawahar An-Naqi 2/74]
Alama Naimwi Rh. [Aasaar As-Sunan 1/108]
Alama Zafer Ahmed Usmani Rh. [Elaa e Sunan : 51/3]
Aur Isi Tarah Yeh Riwayat Hazrat Mujahid Rh. ke Alawa Hazrat Ibn Umar Rdh. Ke Shaagird Hazrat Abdul Aziz Bin Hakeem se Manqool Hai.

Wo Riwayat Karte Hai ke Maine Hazrat Abdullah Bin Omer Rdh. Ko Dekha ke Takbeer e Tehrima ke Waqt Kaano Tak Haat Utaate The aur Uske Siwa Haat Nahi Utaate The.

(Muwatta Imam Muhammed : 93 , Al Hujjah Ala Ahlul Madinah : 97/1)

Yeh Riwayat Muhaddiseen ke Usool ke Mutabiq Hasan Darje ki Hai.

In Saheeh Riwayato se Maloom Huwa ke Ibn Umar Rdh. Tark e Rafedain ke Qaayal The. Aur Muhaddiseen ka Usool Hai :

JAB RAAVI KA AMAL AHADEES KE KHILAAF HO TOH WO HADEES MANSOOQ MAANI JAATI HAI.

(Qawaaid Fee Uloom ul Hadees : 202 )

Isliye Rafe-yadain Mansooq Hogaya Tha.

Tabhi Toh Hazrat Abdullah Bin Umar (Raz.) Se Rivayat Hai Ke, “Nabi (Sallallahu Alaihi Wa Sallam) Sirf Namaz Ke Shuroo’ Me Rafaul-Yadain Farmate The, Iske Ba’d Dobarah Hath Nahi Uthaate The.”

[Al-Khilafiyaat Lil Bayhaqi V1/P404, Bawala Nasb Ur Riwaya 479/1]

Muhaddis-E-Haram Sheikh Aabid Sindhi (Rah.) Farmate Hain Ke, “Mere Nazdeek Ye Hadees Yaqeeni Taur Per Saheeh Hai.” [Ba-Hawalah Mu’arif As-Sunan 494/2].

Aur Ek Riwayat Me Hazrat Abdullah Bin Umar (Raz.) Bayaan Farmaate Hai Ke Maine Rasool Ullah Saw Ko Dekha Ke Jab Aap Saw Ne Namaz Shuru Farmaayi Toh Haato Ko Kaandho Tak Utaaya Aur Ruku Me Jaate Waqt Aur Ruku Se Uthte Waqt Aap Saw Ne Haat Nahi Utaaye Aur Dono Sajdo Ke Darmiyaan Bhi Haat Nahi Utaaye.

[Musnad Al-Humaydi 277/2 , Hadees 614 ,

Scan Page :

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1419129038337285&set=a.1419128878337301.1073741829.100007206072134&type=3&theater

Isi Tarah Musnad e Humaidi ke Alaawa Tark e Rafe-yadain ki Hazrat Ibn Omer Rdh. se Marfu-an 6 Riwayate Saheeh Abu Awaana me Maujood hai.

Hazrat Abdullah Bin Omer Radhi Allahu Anhu Farmaate Hai Ke Mai Rasoolullah Saw Ko Dekha Jab Aap Saw Ne Namaz Shuru Ki Toh Rafe-Yadain Kiya Yaha Tak Ke Baazo Ne Kaha Haato Ko Kandho Ke Barabar Legaye Aur Ruku Ka Iraada Kiya Aur Jab Ruku Se Sar Uthaaya Toh Rafe-Yadain Na Ki Aur Baazo Ne Kaha Ke Sajdo Me Bhi Rafe-Yadain Na Ki.

Saheeh Abu Awwaana : Jild 1 : 90 ,
Scan:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1419129038337285&set=a.1419128878337301.1073741829.100007206072134&type=3&theater

Scan Page : Hadees No 1 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1419129055003950&set=a.1419128878337301.1073741829.100007206072134&type=3&theater

Sanad : Bin Ayub Rh. –> Sufiyan Bin Oyena Rh. –> Zohri Rh. –>Saalim Rh. –> Ibn Umar Rdh.

Saheeh Abu Awwaana : Jild 1 : 90 ,
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1419129055003950&set=a.1419128878337301.1073741829.100007206072134&type=3&theater

Scan Page : Hadees No 2
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1419129075003948&set=a.1419128878337301.1073741829.100007206072134&type=3&theater

Sanad : Sa’ad An Bin Nasr Rh. –> Sufiyan Bin Oyena Rh. –> Zohri Rh. –>Saalim Rh. –> Ibn Umar Rdh.

Saheeh Abu Awwaana : Jild 1 : 90 ,
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1419129075003948&set=a.1419128878337301.1073741829.100007206072134&type=3&theater

Scan Page : Hadees no 3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1419129085003947&set=a.1419128878337301.1073741829.100007206072134&type=3&theater
Sanad : Shoaib Bin Umar Rh. –> Sufiyan Bin Oyena Rh. –> Zohri Rh. –>Saalim Rh. –> Ibn Umar Rdh.

Saheeh Abu Awwaana : Jild 1 : 90 ,

Scan Page :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1419129065003949&set=a.1419128878337301.1073741829.100007206072134&type=3&theater

Saheeh Abu Awwaana : Jild 1 : 90 ,

Scan Page :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1419129085003947&set=a.1419128878337301.1073741829.100007206072134&type=3&theater

Saheeh Abu Awwaana : Jild 1 : 91].

Scan Page :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1419129095003946&set=a.1419128878337301.1073741829.100007206072134&type=3&theater

Note 1 : Isi Tarah Saheeh Ibn Khuzaima (Jild 1 : Safa 289) me 4 Riwayate , Musnad e Imam Ahmed Bin Hanbal ( Jild 2 : Safa 71 aur Safa 152) me 2 Riwayate Yahi Sahabi Hazrat Abdullah Bin Omer Rdh. se Tark e Rafe-yadain Marwi hai.

Note 2 : Usool e Hadees ke Mutaabiq Baaz Maqaamaat me 2 Kutub ke Hawaale Diye Gaye hai , Dusre Hawaale ke Alfaaz Kabhi Ba’ayaana awaal waale hoge aur kabhi mamuli alfaaz ke farq ke saat hoge.

Aaqeer me Hazrat Abdullah Bin Omer Rdh. Ka Rafedain ke Mutalliq Wazeh Qaul Mulaaheza Farmaaye :

Hazrat Abdullah Bin Omer Rdh. Farmaate Hai ke Hum Sahaba Rdh. Makkah Mukkaramah me Aap SAW ke Saat Shuru Namaz me Namaz ke Andar Ruku ke Waqt Rafedain Kiya Karte The , Pas Jab Nabi e Karim SAW ne Madina Munawwara ki Taraf Hijrat Farmaayi Toh Namaz ke Andar Ruku Wala Rafedain Tark Farmaadiya aur Sirf Shuru Namaz Wala Rafedain par Saabit Qadam Rahe.

(Akhbaar ul Fuqaha Wal Muhaddiseen : 213).

Is Wazeh Qaul se Saabit Hogaya Hai ke Rafe-yadain Mansooq Hogaya Tha.

Ahnaaf ka Maslak :

Ahnaaf ka Maslak Tark e Rafe-yadain ka hai.Iski Daleel Yeh hai :

Hazrat Abdullah Bin Mas’ood (Raziallahu Anhu) Ne Apni Shaagirdo Se Farmaya:

“Kya Main Tumhein Us Tarah Namaz Padhkar Na Dikhaao , Jis Tarah Rasoolullah (Sallallahu Alaihi Wa Sallam) Namaz Padha Karte The , Phir Hazrat Ibn Masood Rdh. Ne Namaz Parhi Aur Takbeer E Tehreema Ke Alawa Dobara Haat Nahi Utaaye.”

(Tirmizi : 59 /1 , Hadees : 252, Abu Dawud 748 , Nisaai : 1060 ).

Scan Page : Dars e Trimidhi By M. Taqi Usmani.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1419129121670610&set=a.1419128878337301.1073741829.100007206072134&type=3&theater

Scan Page :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1419129128337276&set=a.1419128878337301.1073741829.100007206072134&type=3&theater

Scan Page : Abu Dawud.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1419129165003939&set=a.1419128878337301.1073741829.100007206072134&type=3&theater

Scan Page : Sunan Nasai
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1419129191670603&set=a.1419128878337301.1073741829.100007206072134&type=3&theater

Yeh Hadees Bilkul Saheeh Hai Aur Bukhari Wa Muslim Ke Qaabil E Aitemaad Raawiyo Se Saabit Hai.

Imam Tirmizi (Rah.) Ne Is Hadees Ko Hasan ,

Scan Page :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1419129191670603&set=a.1419128878337301.1073741829.100007206072134&type=3&theater

Imam Yahiya Bin Saeed Al Qattan Rh. ne Saheeh Kaha hai. (Fathul Rabbaani )

Alama Ibn Hazm Rh, ne Saheeh Kaha hai. (Al Muhalla : 88/4)

Aur Kai Muhaddiseen Ne Usko Saheeh Qaraar Diyaa Hai.(Tafseel Ke Liye Dekhiye : Masnoon E Namaz Safa 59 , Majmua Rasail O Maqalaat Jild 2)

Mashoor Ghair-Muqallideen Aalim Naseeruddin Albani Sahab Saaf Iqraar Karte Hai Ke : ” Haqq Ye Hai Ke Ye Hadis Saheeh Hai Aur Iski Sanad Muslim Ki Shart Per Saheeh Hai Aur Jo Log Isko Zaeef Hadees Kehte Hai Unki Baat Ki Koi Daleel Nahi Hai .[Mishkaat Ba-Tehqeeq Albani V1/P254]

Yeh Jaan Le ke Sirf Yahi

Ek Sahabi Hazrat Abdullah Bin Masood Rdh. Hai Jinse Sirf Tark e Rafedain Saabit.

Rafedain karne Koi Hadees Hazrat Abdullah Bin Masood Rdh. Se Nahi Hai.

Jitni Bhi Hai Sab Tark e Rafedain ki hi Hai.

Yahi Wajah hai ke Ulama e Ahnaaf ne Hazrat Abdullah Bin Masood Radhi Allahu Anhu ki Is Hadees se (Jo Isteraabaat se Baari hai) Istedlaal Kiya hai

2

TARK E RAFE-YADAIN KI SAHEEH HADEES SAHEEH BUKHARI SE

Hadees se Pehle Muhaddiseen ka Usool Mulaheza Farmaaye :

Muhaddiseen ka Usool Hai :

ASSUKUTU INDAL BAYAANI BAYAANU

BAYAAN KE WAQT KHAMOSHI BHI BAYAAN HAI.

Muhammed Bin Amr Bin Ataa Rh. Sahaba Ikraam Rdh. Ki Majlis Me Baithe Huve The , Farmaate Hai : Humne Nabi E Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Ki Namaz Ka Zikr Kiya ( Ke Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam Kaise Namaz Padhte The ? ) Toh Hazrat Abu Humaid As-Saadi Rdh. Ne Farmaya :

Mai Tum Me Se Huzur SAW Ki Namaz Padhne Ke Tariqe Ko Zyaada Yaad Hai Phir Rasool SAW Ki Namaz Padhne Ke Tariqe Ko Bayaan Kiya Ke Maine Rasoolullah SAW Ko Dekha Jab Takbeer E Tahirima Kahi Toh Apne Haato Ko Kandho Ke Baraabar Utaaya Aur Jab Ruku Karte ( Toh Rafeyadain Na Karte Balke ) Apne Haato Se Apne Gatto Ko Mazbooti Se Pakadliyaa Apni Peet Ko Jhukaaya Jab Ruku Se Sar Utaate (Toh Rafe-Yadain Na Karte ) Seedhe Khade Hogaye Hatta Ke Har Haddi Apni Jagah Laut Aayi Aur Sajda Kiya Toh Apne Haato Ko Apne Haal Par Rakha Na Phailaaya Aur Na Milaaya.

(Saheeh Bukhari : Jild 1 Safa 114 , Saheeh Ibn Khuzaima : Jild 1 Safa : 324 , Saheeh Ibn Hibban : Jild 3 : Safa 172 )

Scan Page : Saheeh Bukhari

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1419129211670601&set=a.1419128878337301.1073741829.100007206072134&type=3&theater

Barhaal Is Hadees Me Hazrat Abu Humaid As-Saadi Rdh. Ne Namaz Ka Zikr Farmaaya Hai Lekin Takbeer E Tehrima Ke Alaawa Kahi Aur Rafe-Yadain Karne Ka Zikr Nahi Kiya Hatta Ke Puri Namaz Ka Tariqa Bayaan Kardiya.

Ab Dekhna Yeh Hai Ke Ghair Muqallideen ( Jo Kehte Hai Ke Hum Har Sahi Hadees Pe amal Karte Hai ) Kya Is Hadees Pe Karte Hai ???

Alternate Link : http://ulamaehaqulamaedeoband.wordpress.com/2013/09/13/tark-e-rafe-yadain-ki-saheeh-hadees-saheeh-bukhari-se/

Note : Upar Diye Gaye Link Par Saheeh Bukhari se 3 Hadeese , Saheeh Ibn Khuzaima se 2 Hadeese aur Saheeh Ibn Hibban se 1 Hadees Scan Pages ke Saat Maujood hai.

Kashf aur ilme gaib

Tahaffuz Ahle Sunnat Wal Jamaat.Pune Maharashta

 Kashf aur Ilm e Ghaib me Farq

🌕 Baaz logo ne ilm e ghaib aur kashf wa karamaat ke darmiyaan khalat malat karke unko ek bataane unko ek bataane ki koshish ki hai.
..
Halaanke ilm e ghaib ka kashf ke saat sire se koi talluq hi nahi hai.
..
Ilm e ghaib aur kashf wa karamaat 2 alag alag haqiqate hai.jiska iqraar aur aiteraaf ahed e nabawi SAW ,sahaba rdh wa tabien rhm. Aur salaf e ummat se chala aaraha hai ke wo buzurgo se khilaaf e aadat , ghaibi umoor (cheezo) par ittelaa ko ba-taur kashf wa karamaat ko durust aur haq kehte wa maante hai.
..
Lekin aaj kal ke ghair muqallideen hazraat kashf wa ilm e ghaib ko ek bataakar buzurgaan e deen par kufr ka fatwa lagaa rahe hai.
..
Halaanke Kashf ke zaahir hone me bande ka koi dakhal nahi hota…..kashf allah tala ka fail hai yaani kashf allah ke hukum hota hai lekin wo zaahir karta hai apne bando me se jisko chaahiye us par.
..
Aur Kashf Aur Ek Cheez aur Ilm e Ghaib aur hai.

🌕 Yahi wajah hai ke salaf ne bhi kashf aur ilm e ghaib ko alag alag bataaya hai.chunaanche
..
1 – Alama Aalusi Rh. Likhte hai :
أنه يجوز أن يطلع الله تعالى بعض أصفيائه على إحدى هذه الخمس ويرزقه عز وجل العلم بذلك في الجملة وعلمها الخاص به جل وعلا ما كان على وجه الإحاطة والشمول لأحوال كل منها وتفصيله على الوجه الأتم ، وفي «شرح المناوي الكبير للجامع الصغير» في الكلام على حديث بريدة السابق خمس لا يعلمهن إلا الله على وجه الاحاطة والشمول كلياً وجزئياً فلا ينافيه اطلاع الله تعالى بعض خواصه على بعض المغيبات حتى من هذه الخمس لأنها جزئيات معدودة
Jiska Khulaasa yeh hai ke yeh jayez hai ke allah tala apne baaz bando ko in 5 umoor (e ghaibyya) me se kisi par muttela karde.
..
Aage Allama Aalusi Farmaate hai ke Jaame Sagheer me
..
2 – Allama Manaawi Rh. farmaate hai ke……..(Pura Pura aur Kaamil wa Mukammal) ilm Sirf Allah ko hai aur yeh uske munaafi nahi hai ke Allah tala Apne Baaz Khaas Bando ko in Panch (Umoor e Ghaibiya) me se Baaz Ghaib ki Cheezo par Muttela Karde…..
(Tafseer e Ruhul Ma’ani : Jild 21 : Safa 112 , Sureh Luqmaan : 34)
Scan Page :

https://tahaffuzeahlesunnatpune.files.wordpress.com/2014/04/wpid-fataawa-ahl-e-hadees-1_page1png_page1121.png?w=750

🌕 3 – Mulla Ali Qari Rh. Ghaib ki Tafseel Bayaan karte huwe Farmaate hai ke
..
فلأن للغيب مبادي ولواحق فمباديه لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل وأما اللواحق فهو ما أظهره الله على بعض أحبائه لوحة علمه وخرج ذلك عن الغيب المطلق وصار غيبا إضافيا وذلك إذا تنور الروح القدسية وازداد نوريتها وإشراقها بالإعراض عن ظلمة عالم الحس وتحلية مرآة القلب عن صدأ الطبيعة والمواظبة على العلم والعمل وفيضان الأنوار الإلهية حتى يقوى النور وينبسط في فضاء قلبه فتنعكس فيه النقوش المرتسمة في اللوح المحفوظ ويطلع على المغيبات
………Apne Ilm ki Jhalak Allah Tala Apne Baaz Mehboob Bando par Zaahir karta hai.Yeh Ghaib e Mutlaq ki Madad se Khaarij Ho kar Ghaib e Izaafi ki Madad me Daaqil hojaata hai…..
(Mirqaat : Jild 1 : Safa 123-124)
Scan Page :

https://tahaffuzeahlesunnatpune.files.wordpress.com/2014/04/wpid-mmsmm01_page124.png?w=750

🌕 4 – Imam Ibn Qayyim Rh. “ فصل وَالْفرق بَين الفراسة وَالظَّن “ me Farmaate hai ke
..
وَلَيْسَ هَذَا من علم الْغَيْب
Kashf Ilm e Ghaib Nahi hai.
(Kitaab ur Ruh : Safa 670)
Scan Page :

https://tahaffuzeahlesunnatpune.files.wordpress.com/2014/04/wpid-118630s_page670.png?w=750

🌕 In Mufassireen wa Muhaddiseen ki Tasreehaat se Saaf Maloom hota hai Balke Imam Ibnul Qayyim Rh. ne do Tok Ahlaan Kiya hai ke Kashf Ilm e Ghaib nahi hai.
..
Pas Jo Log Kashf ko Ilm e Ghaib Kehte hai Wo Apne Jehalat ka Saboot De Rahe hai.

🌕Post Link http://tahaffuzeahlesunnatpune.wordpress.com/2014/04/29/kashf-aur-ilm-e-ghaib-me-farq/

Share Karna Bhaiyo